Sony Xperia E5 - Bezdrôtová technológia Bluetooth®

background image

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné

s technológiou Bluetooth® alebo môžete pripojiť handsfree príslušenstvo. Spojenia

pomocou funkcie Bluetooth® fungujú najlepšie do vzdialenosti 10 metrov (33 stôp) a bez

pevných prekážok na dráhe. V niektorých prípadoch môže byť potrebné zariadenie

manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth®.

Vzájomná prevádzkyschopnosť a kompatibilita sa medzi zariadeniami Bluetooth® líši.

Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, každý používateľ môže zmeniť nastavenia

technológie Bluetooth® a zmena ovplyvní všetkých používateľov.

Zapnutie funkcie Bluetooth

®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Bluetooth a ťuknite na ne.

3

Funkciu Bluetooth

®

zapnete ťuknutím na prepínač vedľa položky

Bluetooth. Vaše

zariadenie je teraz viditeľné pre okolité zariadenia a zobrazuje sa v ňom zoznam
dostupných zariadení Bluetooth

®

.

Pomenovanie zariadenia

Svojmu zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po
zapnutí funkcie Bluetooth

®

a nastavení telefónu na viditeľný.

117

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zadanie názvu zariadenia

1

Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth

®

.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Bluetooth a ťuknite na ne.

4

Ťuknite na položky >

Premenovať toto zariadenie.

5

Zadajte názov zariadenia.

6

Ťuknite na položku

Premenovať.

Spárovanie s iným zariadením Bluetooth

®

Keď spárujete svoje zariadenie s iným zariadením, môžete svoje zariadenie pripojiť
napríklad k náhlavnej súprave Bluetooth

®

alebo k prípojke do auta Bluetooth

®

a používať

tieto prídavné zariadenia na zdieľanie hudby.

Po spárovaní zariadenia s iným zariadením Bluetooth

®

si zariadenie spárovanie

zapamätá. Pri párovaní zariadenia so zariadením Bluetooth

®

môže byť potrebné zadať

prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak

tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu
Bluetooth

®

. Pri ďalšom prepájaní zariadenia s týmto zariadením Bluetooth

®

nebude

nutné znova zadať prístupový kód.

Niektoré zariadenia Bluetooth

®

, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth

®

, vyžadujú

spárovanie aj pripojenie k inému zariadeniu.

Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami Bluetooth

®

, ale pripojiť ho môžete iba

k jednému profilu Bluetooth

®

naraz.

Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth

®

1

Zariadenie, s ktorým chcete párovať, musí mať aktivovanú funkciu Bluetooth

®

a musí byť viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth

®

.

2

Na obrazovke Plocha zariadenia ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Bluetooth a ťuknite na ne.

4

Posunutím jazdca vedľa položky

Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth

®

. Zobrazí sa

zoznam dostupných zariadení Bluetooth

®

.

5

Ťuknite na zariadenie Bluetooth

®

, s ktorým chcete párovať.

6

V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrďte rovnaký prístupový kód

na oboch zariadeniach.

Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth

®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Bluetooth a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na zariadenie Bluetooth

®

, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth

®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Bluetooth a ťuknite na ne.

3

V časti

Párované zariadenia ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia,

ktorého párovanie chcete zrušiť.

4

Ťuknite na položku

Zabudnúť.

Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie Bluetooth

®

Pomocou technológie Bluetooth

®

môžete zdieľať položky s inými zariadeniami

kompatibilnými s technológiou Bluetooth

®

, napríklad telefónmi alebo počítačmi.

Odosielať a prijímať môžete tieto typy položiek:

Fotografie a videá

Hudbu a iné zvukové súbory

118

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Webové stránky

Odosielanie položiek pomocou technológie Bluetooth

®

1

Prijímacie zariadenie: Uistite sa, že je funkcia Bluetooth

®

zapnutá a že je

zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s technológiou Bluetooth

®

.

2

Odosielajúce zariadenie: Otvorte aplikáciu obsahujúcu položku, ktorú chcete

odoslať, a prejdite na túto položku.

3

V závislosti od aplikácie a odosielanej položky môže byť potrebné napríklad

dotknúť sa a podržať prst na položke, otvoriť ju alebo stlačiť položku . Môžu

existovať aj iné spôsoby odosielania položky.

4

Vyberte položku

Bluetooth.

5

Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth

®

.

6

Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.

7

Prijímacie zariadenie: Ak sa zobrazí výzva, povoľte pripojenie.

8

Odosielajúce zariadenie: Na požiadanie potvrďte prenos do prijímacieho

zariadenia.

9

Prijímacie zariadenie: Prijmite prichádzajúcu položku.

Príjem položiek pomocou technológie Bluetooth

®

1

Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth

®

zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia

s technológiou Bluetooth

®

.

2

Vysielacie zariadenie začne odosielať údaje do vášho zariadenia.

3

Ak sa zobrazí výzva, v obidvoch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo

potvrďte ponúkaný prístupový kód.

4

Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový

riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.

5

Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku

Prijať.

6

Na zobrazenie procesu presunu presuňte stavový riadok smerom nadol.

7

Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a ťuknete na

príslušné upozornenie.

119

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.