Sony Xperia E5 - NFC

background image

NFC

Pomocou technológie NFC môžete zdieľať údaje s inými zariadeniami, ako sú napríklad

video, fotografie, adresa webovej stránky, hudobný súbor alebo kontakt. Technológiu

NFC môžete taktiež použiť na skenovanie značiek, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie

o výrobku alebo službe, ako aj značiek, ktoré aktivujú určité funkcie v zariadení.
NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym dosahom jeden centimeter, takže

zariadenia zdieľajúce údaje musia byť veľmi blízko pri sebe. NFC môžete používať až po

zapnutí funkcie NFC. Obrazovka zariadenia musí byť aktívna.

Technológia NFC nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách a/alebo oblastiach. Niektoré

aplikácie v kompatibilných zariadeniach môžu používať technológiu NFC aj keď zariadenie

nemá napájanie. Nie všetky zariadenia podporujú túto funkciu.

Zapnutie funkcie NFC

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Ďalšie položky a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na prepínač vedľa položky

NFC.

Zdieľanie kontaktu s iným zariadením cez NFC

1

Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú

aktívne.

2

Ak chcete zobraziť kontakty, prejdite do zobrazenia Plocha a ťuknite na ikonu

Kontakty.

3

Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.

4

Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali

detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra kontaktu.

5

Ťuknutím na miniatúru spustite prenos.

6

Keď je prenos dokončený, kontaktné údaje sa zobrazia na obrazovke

prijímajúceho zariadenia a uložia sa v ňom.

Zdieľanie hudobného súboru s iným zariadením pomocou NFC

1

Uistite sa, že vaše zariadenie, ako aj prijímajúce zariadenie, majú zapnutú funkciu

NFC a že obe obrazovky sú aktívne.

2

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba, ťuknite na položku , potom nájdite položku

a ťuknite na ňu.

3

Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú chcete zdieľať.

4

Ťuknutím na skladbu ju prehráte. Ťuknutím na položku môžete skladbu

pozastaviť. Prenos funguje bez ohľadu na to, či sa skladba prehráva alebo je

pozastavená.

5

Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti

rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí

miniatúra skladby.

6

Ťuknutím na miniatúru spustite prenos.

7

Keď sa prenos dokončí, v prijímajúcom zariadení sa okamžite začne prehrávanie

hudobného súboru. Zároveň sa súbor v prijímajúcom zariadení uloží.

Zdieľanie fotografie alebo videa s iným zariadením cez NFC

1

Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú

aktívne.

2

Ak chcete zobraziť fotografie a videá v zariadení, prejdite do zobrazenia Plocha,

vyhľadajte

Album a ťuknite naň.

3

Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať.

4

Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali

detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.

5

Ťuknutím na miniatúru spustite prenos.

6

Po dokončení prenosu sa fotografia alebo video zobrazí na obrazovke

prijímajúceho zariadenia. Zároveň sa položka v prijímajúcom zariadení uloží.

116

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zdieľanie webovej adresy s iným zariadením pomocou technológie NFC

1

Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky

aktívne.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na .

3

Ak chcete otvoriť webový prehľadávač, vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.

4

Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.

5

Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti

rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí

miniatúra.

6

Ťuknutím na miniatúru spustite prenos.

7

Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho

zariadenia.

Skenovanie značiek NFC

Zariadenie môže skenovať rôzny typy značiek NFC. Napríklad môže skenovať značky

vložené na plagáte, na reklamnom pútači alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni.

Môžete prijať ďalšie údaje, napríklad webovú adresu.

Skenovanie značky NFC

1

Skontrolujte, či má vaše zariadenie zapnutú funkciu NFC a či je obrazovka aktívna.

2

Umiestnite zariadenie nad značku, aby sa jej dotýkala rozpoznávacia oblasť NFC

telefónu. Zariadenie naskenuje značku a zobrazí zhromaždený obsah. Ťuknite na

obsah značky, aby ste ho otvorili.

Pripojenie ku kompatibilnému zariadeniu NFC

Zariadenie môžete pripájať k ďalším zariadeniam kompatibilným s technológiou NFC od

Sony, ako je napríklad reproduktor alebo slúchadlá. Ďalšie informácie o tomto type

pripojenia nájdete v používateľskej príručke k danému kompatibilnému zariadeniu.

Aby pripojenie fungovalo, možno budete musieť v obidvoch zariadeniach aktivovať funkciu Wi-

Fi alebo Bluetooth®.