Sony Xperia E5 - Prispôsobenie klávesnice na obrazovke

background image

Prispôsobenie klávesnice na obrazovke

Pri písaní textu na klávesnici na obrazovke môžete získať prístup k nastaveniam

klávesnice a ďalším nastaveniam textového vstupu, ktoré umožňujú upraviť možnosti

jazykov pri písaní či predikcie a opravy textu. Keď vypnete funkciu inteligentného

rozpoznávania jazyka, môžete získať návrhy slov pre každý jazyk osobitne.
Klávesnica sa na základe textu, ktorý ste napísali v správach a iných aplikáciách, môže

naučiť váš štýl písania. K dispozícii je aj príručka prispôsobenia, ktorá vám pomôže

s väčšinou základných nastavení a umožní vám tak rýchlejšie začať používať túto funkciu.

Môžete sa rozhodnúť pre iné klávesnice alebo medzi klávesnicami prepínať. Môžete si

napríklad zvoliť čínsku či japonskú klávesnicu Xperia®.

Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na ikonu .

2

Ťuknite na položky a

Nastavenie klávesnice a podľa potreby zmeňte

nastavenia.

3

Ak chcete pridať jazyk písania textu, ťuknite na položku

Písomné jazyky a

začiarknite príslušné políčka.

Zmena nastavení návrhov slov

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku a potom na položky

Nastavenie klávesnice > Návrhy slov.

3

Vyberte požadovanú možnosť.

Zmena jazyka písania pomocou klávesnice na obrazovke

Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď ste pridali viac jazykov vstupu a funkcia

inteligentného rozpoznania jazyka je vypnutá, prípadne sú medzi vybratými jazykmi jazyky

nevyužívajúce latinku.

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke môžete ťuknutím na ikonu

jazyka písania prepínať medzi vybratými jazykmi písania. Môžete napríklad viackrát

ťuknúť na položku , kým sa nezobrazí požadovaný jazyk písania.

Zmena nastavení funkcie používania vášho štýlu písania

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku , potom na položky

Nastavenie klávesnice > Použitie môjho

štýlu písania a vyberte niektorú z možností.

Zmena nastavenia inteligentného rozpoznávania jazyka

Ak chcete využívať funkciu inteligentného rozpoznávania jazykov, v nastavení

Písomné jazyky

musí byť vybratý viac ako jeden jazyk. Funkcia podporuje iba jazyky používajúce latinskú

abecedu.

1

Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na kláves .

2

Ťuknite na ikonu a potom na položku

Nastavenie klávesnice.

3

Ak chcete funkciu inteligentného rozpoznávania jazyka aktivovať alebo

deaktivovať, jazdec vedľa položky

Inteligentné rozpoznanie jazyka posuňte do

zapnutej alebo vypnutej polohy.

65

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Výber variantu rozloženia klávesnice

Varianty rozloženia pre klávesnicu na obrazovke nemusia byť dostupné pre všetky jazyky

písania. Pre každý jazyk písania môžete vybrať iné rozloženie klávesnice.

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku a potom na položku

Nastavenie klávesnice.

3

Ťuknite na položku

Písomné jazyky a potom na položku vedľa jazyka písania.

4

Vyberte variant rozloženia klávesnice.

5

Výber potvrďte ťuknutím na položku

OK.

Výber inej klávesnice

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku

v pravej dolnej časti obrazovky.

2

Vyberte požadovanú možnosť.

Ak chcete zapnúť viacero možností klávesnice, ťuknite na položku

Ďalšie klávesnice

a posuňte príslušné jazdce doprava.

66

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.