Sony Xperia E5 - Hovory viacerých účastníkov

background image

Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov.

Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Hovor > Ďalšie nastavenia a ťuknite na ne.

3

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na

položku

Čakajúci hovor.

Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

1

Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku doprava.

2

Ťuknite na položku

Podržať hovor.

Odmietnutie druhého hovoru

Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku doľava.

Uskutočnenie druhého hovoru

1

Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku . Zobrazí sa denník hovorov.

2

Ťuknutím na položku zobrazíte klávesnicu na vytáčanie.

3

Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku . Prvý hovor sa podrží.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na položku

Podržaný hovor.

72

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.