Sony Xperia E5 - Telefonovanie

background image

Telefonovanie

Hovor môžete uskutočniť manuálnym vytočením telefónneho čísla, ťuknutím na telefónne

číslo uložené v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v denníku hovorov.

Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a rýchlo tak vyhľadávať čísla zo

zoznamu kontaktov a denníka hovorov. Stačí zadať časť čísla alebo mena kontaktu

a vybrať si zo zobrazených návrhov. Ak chcete uskutočniť videohovor, v zariadení môžete

použiť aplikáciu na okamžité správy a videochat Hangouts™. Informácie nájdete v časti

Okamžité správy a videochat

na strane 84.

1

Zobrazenie ďalších možností

2

Odstránenie čísla

3

Klávesnica na vytáčanie

4

Tlačidlo volania

Otvorenie klávesnice na vytáčanie

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.

3

Ak sa klávesnica na vytáčanie nezobrazí, ťuknite na položku .

Vytočenie telefónneho čísla

1

Otvorte klávesnicu na vytáčanie.

2

Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .

Ak chcete odstrániť číslo zadané omylom, ťuknite na položku

.

Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie inteligentného vytáčania

1

Otvorte klávesnicu na vytáčanie.

2

Zadajte písmená alebo čísla kontaktu, ktorému chcete zavolať. Počas zadávania

jednotlivých písmen a čísiel sa zobrazí zoznam možných kontaktov.

3

Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

Medzinárodný hovor

1

Otvorte klávesnicu na vytáčanie.

2

Dotknite sa čísla 0 a podržte na ňom prst, kým sa nezobrazí znak +.

3

Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodných núl) a telefónne

číslo a potom ťuknite na ikonu .

67

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Pridanie čísla na priame vytáčanie na plochu

1

Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení Plocha a podržte ju, kým zariadenie

nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôsobenia.

2

V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky

Widgety > Skratky.

3

Prejdite zoznam aplikácií a vyberte možnosť

Priame vytáčanie.

4

Vyberte kontakt a číslo, ktoré chcete použiť ako číslo na priame vytáčanie.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo

zobrazí alebo ostane skryté.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Hovor > Ďalšie nastavenia > Identifikácia

volajúceho a ťuknite na ne.