Sony Xperia E5 - Režim Nevyrušovať

background image

Režim Nevyrušovať

Zariadenie môžete manuálne prepnúť do režimu Nevyrušovať a nastaviť, ako dlho v ňom

zostane. Takisto si môžete vopred nastaviť automatické prepínanie zariadenia do režimu

Nevyrušovať.

Aktivácia režimu Nerušiť

1

Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite stavový riadok nadol.

2

Vyhľadajte ikonu a ťuknite na ňu.

3

Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku

Hotovo.

Rýchle prepínanie medzi režimami Nerušiť, Vibrovať a Zvuk

1

Stláčajte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, kým sa nezobrazí ikona , alebo

.

2

Ak chcete rýchlo prepínať medzi režimami Vibrovať a Zvuk, ťuknite na ikonu,

alebo . Ak chcete aktivovať režim Nerušiť, v režime vibrovania stlačte tlačidlo

hlasitosti nadol.

53

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Naplánovanie časových intervalov režimu Nerušiť

1

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nerušiť> Automatické

pravidlá a ťuknite na ne.

3

Vyberte čas alebo udalosť, pre ktorú chcete nastaviť režim Nerušiť, alebo pridajte

nové pravidlo.

4

Zadajte názov pravidla a ťuknite na tlačidlo

OK

5

Vyhľadajte položku

Dni, ťuknite na ňu, začiarknite políčka príslušných dní a ťuknite

na tlačidlo

Hotovo.

6

Ak chcete upraviť čas začatia, ťuknite na položku

Čas začiatku, vyberte hodnotu

a ťuknite na tlačidlo

OK.

7

Ak chcete upraviť čas ukončenia, ťuknite na položku

Čas ukončenia, vyberte

hodnotu a ťuknite na tlačidlo

OK. Počas vybratého časového intervalu ostane

zariadenie v režime Nerušiť.

Nastavenie výnimiek v režime Nerušiť

Môžete vybrať, ktoré typy upozornení majú povolené vydávať zvukové signály v režime

Nerušiť, a výnimky môžete filtrovať podľa toho, od koho upozornenie prichádza. Medzi

najbežnejšie typy výnimiek patria:

udalosti a pripomienky,

hovory,

správy,

budíky.

Povolenie výnimiek v režime Nevyrušovať

1

Na ploche ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nerušiť > Povolené iba

pre prioritné a ťuknite na ne.

3

Posuňte jazdec vedľa želanej položky.

Priradenie výnimiek ku konkrétnym typom kontaktov

1

Na ploche ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nerušiť > Povolené iba

pre prioritné a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na položku

Hovory alebo Správy.

4

Vyberte požadovanú možnosť.