Sony Xperia E5 - Bateria dhe menaxhimi i energjisë

background image

Bateria dhe menaxhimi i energjisë

Pajisja juaj ka një bateri të integruar. Për ta përdorur atë sa më shumë, monitoroni

energjinë e konsumuar nga aplikacionet dhe veçoritë e ndryshme. Tiparet e kursimit të

baterisë në sfond aktivizohen në mënyrë të paracaktuar për t'ju ndihmuar të zvogëloni

konsumin e baterisë, si dhe ka regjime të tjera të disponueshme të kursimit të energjisë

për t'ju ndihmuar të zvogëloni më tej konsumin e baterisë kur është e nevojshme.
Tiparet e kursimit të energjisë ulin përparësinë për funksione të caktuara jo thelbësore të

pajisjes, si p.sh. cilësia e funksionimit të imazhit në nivel më të lartë, aktivitetet e rrjetit si

shërbimet e vendndodhjes, sinkronizimi i aplikacioneve dhe skanimi i Wi-Fi në sfond.

Nëse nuk dëshironi që ato të kenë ndikim te një aplikacion, mund ta përjashtoni atë në

menynë e Optimizimit të baterisë. Këto nuk kanë ndikim te telefonatat dhe mesazhet

SMS.

Përditësimet e sistemit mund t'i ndryshojnë tiparet e disponueshme të kursimit të energjisë në

pajisjen tuaj.

Për të parë konsumin e baterisë, kohën e vlerësuar dhe këshilla për kursimin e

energjisë

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Përdorimi i baterisë. Shfaqet një pamje e

përgjithshme që tregon përqindjen e baterisë dhe një kohë të vlerësuar të baterisë.

3

Mund të shikoni po ashtu një listë të tipareve dhe shërbimeve që kanë konsumuar

energjinë e baterisë që nga cikli i fundit i ngarkimit. Trokitni lehtë te një objekt për

të marrë informacione se si të zvogëloni konsumin e baterisë.

Për të parë konsumin e baterisë për aplikacionet

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Aplikacionet.

3

Përzgjidhni një aplikacion dhe rishikoni konsumin e tij të baterisë nën

Përdorimi i

baterisë.

Këshilla të përgjithshme të përdorimit për përmirësimin e rendimentit të baterisë

Këshillat e mëposhtme mund t'ju ndihmojnë që të përmirësoni rendimentin e baterisë:

Ulni nivelin e ndriçimit të ekranit; shikoni

Cilësimet e ekranit

në faqen 56.

Çaktivizoni Bluetooth®, Wi-Fi dhe shërbimet e vendndodhjes kur nuk keni nevojë

për këto tipare.

Fikeni pajisjen tuaj ose përdorni regjimin në aeroplan nëse jeni në një zonë pa

mbulim me sinjal ose me sinjal të dobët. Në rast të kundërt, pajisja juaj do të

skanojë vazhdimisht për rrjete të disponueshme dhe kjo konsumon energji.

Përdorni një rrjet Wi-Fi në vend të roaming kur jeni jashtë shtetit. Roaming skanon

për rrjetin tuaj bazë dhe ka kërkesa më të larta për baterinë, pasi pajisja duhet të

transmetojë me një energji dalëse më të lartë; shikoni

Wi-Fi

në faqen 46.

Ndryshoni cilësimet e sinkronizimit për postën elektronike, kalendarët dhe

kontaktet; shikoni

Sinkronizimi me llogaritë në linjë

në faqen 52.

Kontrolloni aplikacionet që kanë një konsum të lartë të baterisë dhe kini parasysh

këshillat për kursimin e baterisë që jepen në pajisjen tuaj për këto aplikacione.

Ndryshoni nivelin e njoftimeve për një aplikacion; shikoni

Njoftimet

në faqen 28.

Çaktivizoni lejen për bashkëndarjen e vendndodhjes për një aplikacion; shikoni

Cilësimet e aplikacionit

në faqen 57.

Çinstaloni aplikacionet që nuk po përdorni; shikoni

Ekrani i aplikacioneve

faqen 24.

Për dëgjimin e muzikës, përdorni pajisje pa duar origjinale të Sony. Pajisjet pa duar

konsumojnë më pak bateri se altoparlantët e pajisjes tuaj.

Rindizeni pajisjen herë pas here.

35

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të bërë përjashtime për aplikacionet në tiparet e kursimit të energjisë

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Përdorimi i baterisë.

3

Trokitni lehtë dhe përzgjidhni

Optimizimi i baterisë. Do të shikoni një listë të

aplikacioneve që nuk janë optimizuar.

4

Për të shtuar ose hequr aplikacione nga kjo listë, trokitni lehtë

Pa optimizuar > Të

gjitha aplikacionet. Përzgjidhni një aplikacion dhe zgjidhni opsionin përkatës.

5

Lista e aplikacioneve që nuk janë optimizuar do të përditësohet në përputhje me

cilësimet tuaja.

Gjithashtu mund të konfiguroni

Optimizimi i baterisë nga menyja Aplikacionet duke trokitur

lehtë .

Kursimi i baterisë

Kursimi i baterisë është një tipar i fuqishëm për të përmirësuar kohëzgjatjen e baterisë

duke zvogëluar shërbimet që harxhojnë baterinë, si dridhjet, shërbimet e vendndodhjes

dhe shumica e të dhënave në sfond. Mund ta aktivizoni atë manualisht ose ta cilësoni që

të aktivizohet automatikisht kur arrihet një përqindje e caktuar e nivelit të baterisë.

shfaqet në shiritin e gjendjes.

Kursimi i baterisë çaktivizohet kur pajisja është duke u ngarkuar.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar Kursimin e baterisë

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Përdorimi i baterisë.

3

Trokitni lehtë dhe përzgjidhni

Kursimi i baterisë.

4

Trokitni lehtë te rrëshqitësi për ta aktivizuar ose çaktivizuar funksionin.
Për ta cilësuar atë që të aktivizohet automatikisht, thjesht trokitni lehtë

Aktivizo

automatikisht dhe përzgjidhni opsionin e preferuar.