Sony Xperia E5 - Hapësira ruajtëse dhe kujtesa

background image

Hapësira ruajtëse dhe kujtesa

Pajisja juaj ka disa opsione të ndryshme për hapësirën ruajtëse dhe kujtesën.

Hapësira ruajtëse e brendshme është rreth

16 GB dhe përdoret për të ruajtur

përmbajtjen e shkarkuar ose të transferuar bashkë me cilësimet dhe të dhënat personale.

Disa shembuj të të dhënave të ruajtura në hapësirën ruajtëse të brendshme janë cilësimet

e alarmit, volumit dhe gjuhës, postat elektronike, faqeshënuesit, ngjarjet e kalendarit,

fotografitë, videot dhe muzika.

Mund të përdorni një kartë kujtese të heqshme me një kapacitet të hapësirës ruajtëse

deri në

128 GB për të pasur më shumë hapësirë ruajtëse. Skedarët e mediave dhe disa

aplikacione, bashkë me të dhënat përkatëse, mund të zhvendosen në këtë lloj kujtese

për të liruar hapësirën ruajtëse të brendshme. Disa aplikacione, si për shembull

aplikacioni Kamera, mund të ruajnë të dhëna drejtpërdrejt në një kartë kujtese.

Kujtesa dinamike (RAM) është rreth

1.5 GB dhe nuk mund të përdoret si hapësirë

ruajtëse. RAM përdoret për aplikacionet që ekzekutohen dhe për sistemin operativ.

Mund të duhet të blini veçmas një kartë të kujtesës.

Lexoni më shumë rreth përdorimit të kujtesës në pajisjet me Android duke shkarkuar

dokumentacionin për pajisjen tuaj në

www.sonymobile.com/support/

.

Përmirësimi i funksionimit të kujtesës

Kujtesa në pajisjen tuaj është e prirur të mbushet si rezultat i përdorimit të zakonshëm.

Nëse pajisja fillon të ngadalësohet, ose aplikacionet e ndërpresin punën papritur, duhet të

keni parasysh sa më poshtë:

38

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Sigurohuni që të keni gjithmonë më shumë se

500 MB hapësirë ruajtëse të brendshme të

lirë në dispozicion.

Mbyllni aplikacionet që po ekzekutohen, të cilët nuk i përdorni.

Pastroni kujtesën e fshehtë për të gjitha aplikacionet.

Çinstaloni aplikacionet e shkarkuara që nuk përdorni.

Zhvendosni aplikacionet në kartën e kujtesës nëse hapësira ruajtëse e brendshme është

plot.

Transferoni foto, video dhe muzikë nga kujtesa e brendshme në kartën e kujtesës.

Nëse pajisja nuk mund ta lexojë përmbajtjen në kartën e kujtesës, mund të duhet të

formatoni kartën. Kini parasysh që e gjithë përmbajtja në kartë fshihet kur e formatoni

atë.

Nëse po përdorni një pajisje me shumë përdorues, duhet të hyni si pronari, që do të thotë si

përdoruesi parësor, që të jeni në gjendje të kryeni disa veprime, si p.sh. transferimin e të

dhënave në kartën e kujtesës dhe formatimin e kartës së kujtesës.

Për të parë gjendjen e kujtesës

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë tek .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Hapësira ruajtëse dhe kujtesa.

Për të parë sasinë e RAM të lirë dhe të përdorur

1

Nga Ekrani bazë juaj, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Aplikacionet.

Për të pastruar kujtesën e fshehtë për të gjitha aplikacionet

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë te .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Hapësira ruajtëse dhe kujtesa.

3

Trokitni lehtë te , më pas trokitni lehtë të

Cilësimet e përparuara > Arkivi > Arkivi i

brendshëm, më pas gjeni dhe trokitni lehtë te Të dhënat në kujtesën e fshehtë >

OK.

Kur pastroni kujtesën e fshehtë, nuk humbni asnjë informacion të rëndësishëm apo cilësim.

Për të transferuar skedarët e multimediave në kartën e kujtesës

1

Sigurohuni që të keni futur një kartë kujtese në pajisjen tuaj.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë te .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Hapësira ruajtëse dhe kujtesa >

Transferoni të dhënat.

4

Shënoni llojet e skedarëve që dëshironi të transferoni në kartën e kujtesës.

5

Trokitni lehtë

Transfero.

Për të ndaluar aplikacionet dhe shërbimet nga përdorimi

1

Nga Ekrani bazë juaj, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Aplikacionet.

3

Përzgjidhni një aplikacion ose shërbim, pastaj trokitni lehtë mbi

NDALIMI I

DETYRUAR > OK.

Për të formatuar kartën e kujtesës

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë te .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Hapësira ruajtëse dhe kujtesa.

3

Trokitni lehtë , më pas trokitni lehtë te

Cilësimet e përparuara > Arkivi > Karta SD

> dhe më pas trokitni lehtë te

Cilësimet > Formati > Spastroni dhe formatoni.

E gjithë përmbajtja në kartën e kujtesës fshihet kur e formatoni atë. Sigurohuni që të bëni një

kopje rezervë të të gjitha të dhënave që dëshironi të ruani para formatimit të kartës së kujtesës.

Për të bërë kopje rezervë të përmbajtjes, mund ta kopjoni në kompjuter. Për më shumë

informacione, shikoni

Bërja e kopjeve rezervë të të dhënave me aplikacionin Kopja rezervë dhe

rikthimi të Xperia™

në faqen 41.

39

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Pastruesi inteligjent

Me përdorimin e

Pastruesi inteligjent mund të përmirësoni cilësinë e funksionimit të

pajisjes duke optimizuar automatikisht hapësirën ruajtëse dhe kujtesën në varësi të

shpeshtësisë së përdorimit të aplikacionit.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar Pastruesin inteligjent

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Hapësira ruajtëse dhe kujtesa.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi pranë

Pastruesi inteligjent.

Mund t'i modifikoni, t'i kopjoni ose t'i fshini skedarët edhe manualisht nëse shkoni te

Cilësimet

>

Hapësira ruajtëse dhe kujtesa > > Të përparuara > Arkivi > Eksploroni