Sony Xperia E5 - Cilësimet e aplikacionit

background image

Cilësimet e aplikacionit

Disa aplikacione do të kërkojnë leje kur filloni t'i përdorni ato. Mund të lejoni ose refuzoni

lejet individualisht për secilin aplikacion ose nga menyja e Cilësimeve ose nga dialogu i

konfirmimit të Lejes. Kërkesat e lejeve varen nga skicimi i aplikacionit.

57

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Lejimi ose refuzimi i lejeve

Mund të zgjidhni nëse të lejoni ose të refuzoni leje kur shfaqet dialogu. Nëse keni

përdorur një version tjetër Android më parë, shumicës së aplikacioneve tashmë do t'u

jenë dhënë lejet e nevojshme.

Për të lejuar një leje

1

Për të lejuar një leje, trokitni lehtë mbi

Lejoni.

2

Kur të shfaqet dialogu i konfirmimit për herë të dytë, mund të zgjidhni opsionin

Mos pyet asnjëherë përsëri nëse dëshironi.

3

Një dialog gjithashtu do të shpjegojë se pse aplikacioni ka nevojë për leje dhe për

çfarë i përdor ato posatçërisht. Për të hequr këtë dialog, trokitni lehtë mbi

OK.

Për të refuzuar një leje

Për të refuzuar një leje, trokitni lehtë mbi

Refuzoni kur shfaqet dialogu.

Disa aplikacione ende mund të përdoren edhe nëse keni refuzuar lejet.

Lejet e rëndësishme

Disa leje janë të detyrueshme që aplikacionet të funksionojnë siç synohet. Në raste të

tilla, një dialog do t'ju informojë.

Për të konfiguruara aplikacione

1

Nga Ekrani bazë juaj, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Aplikacionet > .

3

Përzgjidhni një opsion të konfigurimit, për shembull

Lejet e aplikacionit, pastaj

zgjidhni një aplikacion që dëshironi të konfiguroni.

Për të lejuar leje të rëndësishme

1

Për të lejuar një leje, trokitni lehtë mbi

Vazhdoni > INFO. E APLIKAC. > Lejet.

2

Gjeni lejen e rëndësishme që ju nevojitet.

3

Zvarriteni rrëshqitësin nga e djathta.

Gjithashtu mund të menaxhoni lejet në

Cilësimet > Aplikacionet. Takoni një aplikacion dhe

ndryshoni lejet siç dëshironi.

Lejimi ose refuzimi i përditësimeve automatike të aplikacioneve

Nëse keni aktivizuar tiparin e përditësimit automatik, aplikacionet tuaja përditësohen po ju

pyetur, kështu që mund të mos e kuptoni se po shkarkohen vëllime të larta të të

dhënave. Për të shmangur kosto ndoshta të larta për transferimin e të dhënave, mund t'i

çaktivizoni përditësimet automatike ose t'i aktivizoni përditësimet automatike vetëm

nëpërmjet lidhjes Wi-Fi. Duhet ta çaktivizoni tiparin e përditësimit automatik në

aplikacionin Play Store™ si dhe në aplikacionin What's New (kur i disponueshëm) për të

shmangur përditësimin automatik të aplikacioneve.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar përditësimet automatike për të gjitha aplikacionet në

Play Store

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Cilësimet > Përditësoni automatikisht

aplikacionet.

3

Përzgjidhni opsionin e preferuar.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar përditësimet automatike për të gjitha aplikacionet në

What's New

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Cilësimet > Përditësoni automatikisht

aplikacionet.

3

Përzgjidhni opsionin e preferuar.

58

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Lidhja e aplikacionit

Pajisja juaj mund të përcaktojë aplikacionin e paracaktuar për të trajtuar një lidhje të

caktuar me Internetin. Kjo do të thotë se nëse caktohet lidhja, nuk keni pse të zgjidhni një

aplikacion sa herë që hapni një lidhje. Mund t'a ndryshoni aplikacionin e paracaktuar sa

herë që të dëshironi.

Si të menaxhoni lidhjet e aplikacionit nga menyja e Cilësimeve

1

Nga Ekrani bazë juaj, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Aplikacionet.

3

Trokitni lehtë mbi dhe gjeni

Lidhjet e aplikacionit.

4

Përzgjidhni aplikacionin për të cilin dëshironi të cilësoni lidhjet e lejuara.

5

Cilësoni të dhënat e

Lidhjet e aplikacionit ndaj opsionit Hapni në këtë aplikacion.