Sony Xperia E5 - Nisja e pajisjes tuaj për herë të parë

background image

Nisja e pajisjes tuaj për herë të parë

Rekomandohet që ta ngarkoni baterinë për të paktën 30 minuta para se ta ndizni pajisjen

për herë të parë. Mund ta përdorni përsëri pajisjen kur është duke u ngarkuar; shikoni

Ngarkimi i pajisjes tuaj

në faqen 34.

Herën e parë që nisni pajisjen tuaj, një udhëzues konfigurimi ju ndihmon për të

konfiguruar cilësimet bazë, për të personalizuar pajisjen dhe për të hyrë në disa llogari,

p.sh. një llogari e Google™.

Për të ndezur pajisjen

Përpara se të ndizni për herë të parë pajisjen, sigurohuni që bateria të jetë e ngarkuar për të

paktën 30 minuta.

8

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1

Shtypni dhe mbani të ulur tastin e energjisë derisa pajisja të dridhet.

2

Futni kodin PIN të kartës tuaj SIM kur kërkohet, pastaj trokitni lehtë mbi

.

3

Prisni pak çaste që të niset pajisja.

Kodi PIN i kartës SIM fillimisht sigurohet nga operatori i rrjetit tuaj, por mund ta ndryshoni më

vonë nga menyja Cilësimet. Për të korrigjuar një gabim të bërë gjatë futjes së kodit PIN të

kartës SIM, trokitni lehtë mbi

.

Për ta fikur pajisjen

1

Shtypni dhe mbani tastin e energjisë derisa të hapet menyja e opsioneve.

2

Në menynë e opsioneve, trokitni lehtë mbi

Fikja.

Pajisjes mund t'i duhet pak kohë për t'u fikur.