Sony Xperia E5 - Të preferuarat dhe grupet

background image

Të preferuarat dhe grupet

Mund t'i shenjoni kontaktet si të preferuara që të qaseni shpejt në to nga aplikacioni

Kontaktet. Gjithashtu, mund t'i caktoni kontaktet në grupe, për t'u qasur më shpejt në

një grup kontaktesh nga brenda aplikacionit Kontaktet.

81

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të shënuar ose çshënuar një kontakt si të preferuar

1

Nga Ekrani bazë, takoni , pastaj takoni .

2

Trokitni lehtë mbi kontaktin që dëshironi të shtoni ose të hiqni nga të preferuarat

tuaja.

3

Takoni .

Për të parë kontaktet tuaja të preferuara

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi

Të preferuarat.

Për të caktuar një kontakt për një grup

1

Në aplikacionin Kontaktet, trokitni lehtë mbi kontaktin që dëshironi të caktoni për

një grup.

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi shiritin drejtpërdrejt nën

Grupet.

3

Shenjoni kutitë e zgjedhjes për grupet te të cilët që dëshironi të shtoni kontaktin.

4

Trokitni lehtë mbi

RUAJ.