Sony Xperia E5 - Teknologjia pa tel Bluetooth®

background image

Teknologjia pa tel Bluetooth®

Përdorni funksionin Bluetooth® për të dërguar skedarë te pajisjet e tjera të pajtueshme

me Bluetooth® ose për t'u lidhur me pajisjet pa duar. Lidhjet Bluetooth® punojnë më

mirë brenda 10 metra (33 këmbë), pa objekte të ngurta ndërmjet tyre. Në disa raste, do

t'ju duhet që të çiftoni me dorë pajisjen me pajisjet e tjera Bluetooth®.

Ndërveprueshmëria dhe pajtueshmëria mes pajisjeve Bluetooth® mund të ndryshojë.

Nëse jeni duke përdorur një pajisje me përdorues të shumtë, secili përdorues mund të

ndryshojë cilësimet Bluetooth® dhe ndryshimet prekin të gjithë përdoruesit.

Për të aktivizuar funksionin Bluetooth

®

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Bluetooth.

3

Trokitni lehtë mbi çelësin e ndezjes-fikjes pranë

Bluetooth që funksioni i

Bluetooth

®

të jetë i aktivizuar. Pajisja juaj tani është e dukshme për pajisjet në

afërsi dhe do të shfaqet një listë e pajsjeve të disponueshme Bluetooth

®

.

Emërtimi i pajisjes tuaj

Mund t'i jepni pajisjes tuaj një emër. Ky emër u shfaqet pajisjeve të tjera pasi të keni
aktivizuar funksionin Bluetooth

®

dhe pajisja juaj të jetë cilësuar si e dukshme.

118

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të emërtuar pajisjen tuaj

1

Sigurohuni që funksioni Bluetooth

®

është i aktivizuar.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Bluetooth.

4

Trokitni lehtë mbi >

Riemërto këtë pajisje.

5

Futni një emër për pajisjen tuaj.

6

Trokitni lehtë mbi

Riemërto.

Çiftimi me një pajisje tjetër Bluetooth

®

Kur e çiftoni pajisjen tuaj me një pajisje tjetër, mund ta lidhni, për shembull, pajisjen tuaj
me një kufje me mikrofon Bluetooth

®

ose me një aksesor makine Bluetooth

®

dhe t'i

përdorni këto pajisje të tjera për të bashkëndarë muzikë.

Pasi të çiftoni pajisjen tuaj me pajisjen tjetër Bluetooth

®

, pajisja juaj e kujton këtë çiftim.

Kur e çiftoni pajisjen tuaj me një pajisje Bluetooth

®

, mund të duhet të futni një kodkalim.

Pajisja juaj do të provojë automatikisht kodkalimin e përgjithshëm 0000. Nëse ai nuk
funksionon, referojuni udhëzuesit të përdorimit për pajisjen tuaj Bluetooth

®

për të marrë

kodkalimin e pajisjes. Kur të lidheni herën tjetër me një pajisje Bluetooth

®

të çiftuar më

parë, nuk do të nevojitet ta rifutni kodkalimin.

Disa pajisje Bluetooth

®

, për shembull, shumica e kufjeve me mikrofon Bluetooth

®

kërkojnë që

edhe t'i çiftoni, edhe t'i lidhni me pajisjen tjetër.

Pajisjen tuaj mund ta çiftoni me disa pajisje Bluetooth

®

, por mund të lidheni njëkohësisht

vetëm me një profil Bluetooth

®

.

Për të çiftuar pajisjen tuaj me një pajisje tjetër Bluetooth

®

1

Sigurohuni që pajisja me të cilën doni ta çiftoni pajisjen tuaj e ka të aktivizuar
funksionin Bluetooth

®

dhe është e dukshme për pajisjet e tjera Bluetooth

®

.

2

Nga Ekrani bazë i pajisjes tuaj, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Bluetooth.

4

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Bluetooth për të aktivizuar funksionin Bluetooth

®

.

Shfaqet një listë e pajisjeve të disponueshme Bluetooth

®

.

5

Trokitni lehtë mbi pajisjen Bluetooth

®

me të cilën doni ta çiftoni pajisjen tuaj.

6

Futni një kodkalim, nëse kërkohet, ose konfirmoni të njëjtin kodkalim në të dyja

pajisjet.

Për të lidhur pajisjen tuaj me një pajisje tjetër Bluetooth

®

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Bluetooth.

3

Trokitni lehtë mbi pajisjen Bluetooth

®

me të cilën dëshironi të lidheni.

Për të anuluar çiftimin e një pajisjeje Bluetooth

®

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Bluetooth.

3

Nën

Pajisjet e çiftuara, trokitni lehtë mbi përbri emrit të pajisjes, çiftimin e së

cilës doni të anuloni.

4

Trokitni lehtë mbi

Harro.

Dërgimi dhe marrja e objekteve duke përdorur teknologjinë Bluetooth

®

Përdorni teknologjinë Bluetooth

®

për të ndarë objekte me pajisjet e tjera të pajtueshme

Bluetooth

®

si telefonë ose kompjuterë. Mund të dërgoni dhe të merrni llojet e

mëposhtme të objekteve:

Foto dhe video

Muzikën dhe skedarë të tjerë audio

119

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Faqet në Internet

Për të dërguar objekte duke përdorur Bluetooth

®

1

Pajisja marrëse: Sigurohuni që funksioni Bluetooth

®

është i aktivizuar dhe se

pajisja është e dukshme për pajisjet e tjera Bluetooth

®

.

2

Pajisja dërguese: Hapni aplikacionin që përmban objektin që dëshironi të dërgoni

dhe lëvizni tek objekti.

3

Në varësi të aplikacionit dhe të objektit që dëshironi të dërgoni, mund të duhet,

për shembull, të prekni dhe mbani objektin, të hapni objektin ose të shtypni .

Mund të ekzistojnë dhe mënyra të tjera për dërgimin e një objekti.

4

Përzgjidhni

Bluetooth.

5

Aktivizoni Bluetooth

®

nëse ju kërkohet t'a bëni këtë.

6

Trokitni lehtë mbi emrin e pajisjes marrëse.

7

Pajisja marrëse: Nëse ju kërkohet, pranoni lidhjen.

8

Pajisja dërguese: Nëse ju kërkohet, konfirmoni transferimin në pajisjen marrëse.

9

Pajisja marrëse: Pranoni objektin që hyn.

Për të marrë objekte duke përdorur Bluetooth

®

1

Sigurohuni që funksioni Bluetooth

®

është i aktivizuar dhe është i dukshëm për

pajisjet e tjera Bluetooth

®

.

2

Pajisja dërguese fillon tani dërgimin e të dhënave në pajisjen tuaj.

3

Nëse ju kërkohet, futni të njëjtin kodkalim në të dyja pajisjet ose konfirmoni

kodkalimin e sugjeruar.

4

Kur njoftoheni për një skedar që do të hyjë në pajisjen tuaj, zvarritni poshtë shiritin

e gjendjes dhe trokitni lehtë mbi njoftim për të pranuar transferimin e skedarit.

5

Trokitni lehtë mbi

Prano për të filluar transferimin e skedarit.

6

Për të parë përparimin e transferimit, zvarritni poshtë shiritin e gjendjes.

7

Për të hapur një objekt të marrë, zvarritni poshtë shiritin e gjendjes dhe trokitni

lehtë mbi njoftimin përkatës.

120

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.