Sony Xperia E5 - Përmirësimi i tingullit

background image

Përmirësimi i tingullit

Për të përmirësuar cilësinë e zërit duke përdorur Barazuesin

1

Hapni menynë e ekranit bazë të Muzikës dhe më pas trokitni lehtë

Cilësimet >

Cilësimet e audios > Efektet e tingullit > Barazuesi.

2

Për të rregulluar manualisht tingullin, zvarritni butonat e brezit të frekuencës lart

ose poshtë. Për të rregulluar tingullin automatikisht, trokitni lehtë

dhe

përzgjidhni një stil.

94

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të aktivizuar tiparin e tingullit shumëkanalësh

1

Hapni menynë e ekranit fillestar të Muzikës, pastaj troksni lehtë mbi

Cilësimet >

Cilësimet e audios > Efektet e tingullit > Tingulli shumëkanal. (VPT).

2

Godisni lehtë majtas ose djathtas për të përzgjedhur një cilësim, pastaj trokitni

lehtë mbi

OK për të konfirmuar.

95

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.