Sony Xperia E5 - Snimanje fotografija i video zapisa

background image

Snimanje fotografija i video zapisa

1

Objektiv prednje kamere

2

Izbor režima snimanja

3

Prebacivanje između prednje i glavne kamere

4

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

5

Prikaz fotografija i video zapisa

6

Čuvanje indikatora statusa lokacije

7

Fotografisanje ili snimanje video zapisa

8

Vraćanje korak unazad ili napuštanje kamere

9

Podešavanja režima snimanja

10 Podešavanja blica

Snimanje fotografije sa ekrana za zaključavanje

1

Da biste aktivirali ekran, kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje .

2

Da biste aktivirali kameru, dodirnite i zadržite ikonu kamere , a zatim je prevucite

nalevo.

3

Kada se kamera otvori, dodirnite stavku .

Snimanje fotografije dodirom dugmeta kamere na ekranu

1

Aktivirajte kameru.

2

Usmerite kameru prema predmetu.

3

Tapnite na dugme kamere na ekranu . Fotografija će biti snimljena čim pritisnete

taster kamere.

Snimanje autoportreta pomoću prednje kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Tapnite na stavku

.

3

Dodirnite dugme kamere na ekranu da biste snimili fotografiju. Fotografija će biti

snimljena čim pritisnete taster kamere.

Korišćenje blica foto-aparata

1

Kada je kamera otvorena, dodirnite stavku .

2

Izaberite željeno podešavanje blica.

3

Snimite fotografiju.

Upotreba funkcije zumiranja

Kada je kamera otvorena pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole.

Kada je kamera otvorena približite prste ili ih razdvojite na ekranu kamere.

96

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Snimanje video zapisa

1

Aktivirajte kameru.

2

Usmerite kameru prema predmetu.

3

Za početak snimanja tapnite na .

4

Za pauziranje prilikom snimanja video zapisa tapnite na . Da biste nastavili

snimanje, dodirnite .

5

Da biste zaustavili snimanje, dodirnite .

Pravljenje fotografije tokom snimanja video zapisa

Da biste napravili fotografiju tokom snimanja video zapisa, dodirnite . Fotografija

će biti snimljena čim pritisnete taster kamere.

Gledanje fotografija i video zapisa

1

Aktivirajte kameru, a zatim dodirnite sličicu da biste otvorili fotografiju ili video

zapis.

2

Listajte nalevo ili nadesno da biste prikazali fotografije i video zapise.

Brisanje fotografije ili snimljenog video zapisa

1

Pronađite fotografiju ili video zapis koje želite da izbrišete.

2

Tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama.

3

Tapnite na stavku .

4

Tapnite na

Izbriši da biste potvrdili.