Sony Xperia E5 - Izbegavanje dupliranja stavki u aplikaciji „Kontakti“

background image

Izbegavanje dupliranja stavki u aplikaciji „Kontakti“

Ako svoje kontakte sinhronizujete sa novim nalogom ili na drugi način uvezete informacije

o kontaktu, možete da izvršite dupliranje stavki u aplikaciji „Kontakti“. Ako do toga dođe,

možete da spojite te duplikate da biste kreirali jednu stavku. A ako unose spojite

greškom možete ih kasnije ponovo razdvojiti.

Povezivanje kontakata

1

Na Početni ekran, dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavku .

2

Dodirnite kontakt koji želite da spojite sa drugim kontaktom.

3

Pritisnite , a zatim dodirnite stavku

Poveži kontakt.

4

Dodirnite kontakt čije informacije želite da pridružite prvom kontaktu, a zatim

dodirnite dugme

U redu da biste potvrdili. Informacije prvog kontakta objedinjuju

se sa drugim kontaktom, a povezani kontakti se prikazuju kao jedan kontakt na

spisku kontakata.

Razdvajanje povezanih kontakata

1

Iz Početni ekran, tapnite na , a zatim tapnite na .

2

Dodirnite povezani kontakt koji želite da uredite, a zatim dodirnite stavku .

3

Tapnite na

Prek. vezu sa kontakt. > Prekini vezu.