Sony Xperia E5 - Pravljenje rezervne kopije kontakata

background image

Pravljenje rezervne kopije kontakata

Za pravljenje rezervne kopije kontakata možete da koristite memorijsku karticu, SIM

karticu ili USB memorijski uređaj. Pročitajte odeljak

Prenos kontakata

na stranici 76 da

biste dobili više informacija o vraćanju kontakata na uređaj.

81

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Izvoz svih kontakata na memorijsku karticu

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim stavku .

2

Pritisnite , a zatim tapnite na stavke

Izvoz kontakata > SD kartica.

3

Tapnite na stavku

OK.

Izvoz kontakata na SIM karticu

Kada kontakte izvozite na SIM karticu, možda se neće izvesti sve informacije. Uzrok toga je

ograničena memorija na SIM karticama.

1

Na Početni ekran, tapnite na stavku , a zatim stavku .

2

Pritisnite , a zatim tapnite na stavke

Izvoz kontakata > SIM kartica.

3

Označite kontakte koje želite da izvezete ili tapnite na

Označi sve ako želite da

izvezete sve kontakte.

4

Tapnite na stavku

Izvezi.

5

Izaberite

Dodaj kontakte ako želite da kontakte dodate postojećim kontaktima na

vašoj SIM kartici, ili

Zameni sve kontakte ako želite da zamenite postojeće

kontakte na vašoj SIM kartici.

82

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..