Sony Xperia E5 - Prenos kontakata

background image

Prenos kontakata

Postoji nekoliko načina za prenos kontakata na novi uređaj. Kontakte možete da

sinhronizujete sa naloga na mreži ili da ih uvezete direktno sa drugog uređaja.

Prenos kontakata pomoću računara

Xperia™ Transfer je aplikacija koja vam pomaže da prikupite kontakte sa starog uređaja i

prenesete ih na novi uređaj. Aplikacija Xperia™ Transfer, kojoj možete pristupiti u okviru

računarskog programa Xperia™ Companion, podržava mobilne uređaje koji rade pod

operativnim sistemima iOS/iCloud i Android™. Ako prelazite sa iOS uređaja, funkcija

uparivanja aplikacija predlaže Android ekvivalente vašim iOS aplikacijama.
Da biste koristili Xperia™ Transfer, potrebno vam je sledeće:

Računar povezan sa internetom.

Novi Android™ uređaj.

USB kabl za novi Android™ uređaj.

Stari uređaj.

USB kabl za stari uređaj.

Stari uređaj vam možda neće trebati. Za iOS uređaje možete se povezati direktno na iCloud ili

koristiti lokalnu rezervnu kopiju. Za Sony uređaje koje ste ranije posedovali možete koristiti

lokalne rezervne kopije.

Prenos kontakata na novi uređaj

1

Potražite i preuzmite softver Xperia™ Companion za Windows na adresi

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ ili Xperia™ Companion

za Mac na adresi http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/

ako nije već instaliran.

2

Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

3

Nakon uspešne instalacije, otvorite softver Xperia™ Companion ako se ne

pokrene automatski, a zatim kliknite na

Xperia™ Transfer

i pratite odgovarajuća

uputstva da biste preneli kontakte.

Prenos kontakata pomoću naloga na mreži

Ako kontakte sa starog uređaja ili računara sinhronizujete sa nalogom na mreži, na
primer, Google Sync™, Facebook™ ili Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, možete da

prenesete kontakte na novi uređaj pomoću tog naloga.

Sinhronizovanje kontakata sa novim uređajem pomoću naloga za sinhronizovanje

1

Na Početni ekran, dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavke

Podešavanja > Nalozi i sinhronizacija.

3

Izaberite nalog sa kojim želite da sinhronizujete kontakte, a zatim dodirnite stavke

>

Sinhronizuj odmah.

Morate biti prijavljeni na odgovarajući nalog za sinhronizovanje da biste mogli da sinhronizujete

kontakte sa njim.

Drugi metodi za prenos kontakata

Postoji nekoliko načina za prenos kontakata na novi uređaj. Na primer, možete da
kopirate kontakte na memorijsku karticu, da koristite Bluetooth

®

tehnologiju ili sačuvate

kontakte na SIM karticu. Više određenih informacija o prenosu kontakata sa starog

uređaja potražite u odgovarajućem uputstvu za korisnike.

76

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Uvoz kontakata sa memorijske kartice

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na , a zatim tapnite na .

2

Pritisnite , a zatim tapnite na stavke

Uvezi kontakte > SD kartica.

3

Izaberite gde da se uskladište kontakti.

4

Izaberite datoteke koje želite da uvezete i tapnite na

OK.

Uvoz kontakata pomoću Bluetooth

®

tehnologije

1

Proverite da li je Bluetooth

®

funkcija uključena i uređaj podešen tako da se može

videti.

2

Kada dobijete obaveštenje o dolaznoj datoteci za uređaj, prevucite statusnu liniju

nadole i dodirnite obaveštenje da biste prihvatili prenos datoteke.

3

Dodirnite dugme

Prihvati da biste pokrenuli prenos datoteke.

4

Prevucite statusnu liniju nadole. Kada se prenos dovrši, dodirnite obaveštenje.

5

Dodirnite primljenu datoteku i izaberite gde da se uskladište kontakti.

Uvoz kontakata sa SIM kartice

Prilikom prenosa kontakata na SIM karticu ili sa nje, može doći do dupliranja nekih kontakata

na odredištu. Informacije o tome kako to da rešite potražite u odeljku

Izbegavanje dupliranja

stavki u aplikaciji „Kontakti“

na stranici 81.

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na , a zatim tapnite na stavke

Uvezi kontakte > SIM kartica.

3

Izaberite odredište za skladištenje kontakata.

4

Da biste uvezli pojedinačni kontakt, pronađite kontakt i tapnite na njega. Da biste

uvezli sve kontakte, tapnite na stavku

Uvezi sve.