Sony Xperia E5 - Personalizovanje tastature na ekranu

background image

Personalizovanje tastature na ekranu

Dok unosite tekst pomoću tastature na ekranu, možete da pristupate podešavanjima

tastature i drugim podešavanjima za unos teksta koja će vam pomoći da, na primer,

postavite opcije za jezike za pisanje, predviđanje i ispravljanje teksta. Predloge reči za

samo jedan jezik možete da dobijate ako deaktivirate funkciju pametnog predviđanja

jezika.
Tastatura može da koristi tekst koji ste upisali prilikom razmene poruka i iz drugih

aplikacija da bi naučila vaš stil pisanja. Postoji i uputstvo za personalizaciju koje vas vodi

kroz osnovna podešavanja kako biste brzo počeli da radite. Možete da izaberete da

koristite druge tastature i da se prebacujete između tastatura. Na primer, možete da

izaberete kinesku ili japansku Xperia® tastaturu.

Pristupanje podešavanjima tastature na ekranu

1

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, dodirnite stavku .

2

Dodirnite , a zatim dodirnite stavku

Podešavanja tastature i promenite

podešavanja po želji.

3

Da biste dodali jezik za pisanje za unos teksta, dodirnite stavku

Jezik za pisanje i

označite odgovarajuća polja za potvrdu.

Promena podešavanja predloga reči

1

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavke

Podešavanja tastature > Predlozi

reči.

3

Izaberite opciju.

Promena jezika za pisanje pomoću tastature na ekranu

Ova funkcija je dostupna samo ako ste dodali više jezika unosa i funkcija pametnog otkrivanja

jezika je isključena, odnosno ako jezici koje ste izabrali uključuju jezike koji nisu latinični.

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, dodirnite ikonu jezika za pisanje

da biste se prebacivali između izabranih jezika za pisanje. Na primer, dodirujete

stavku dok se ne pojavi željeni jezik za pisanje.

Promena postavki „Koristi moj stil pisanja“

1

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, dodirnite stavku .

2

Tapnite na , a zatim tapnite na

Podešavanja tastature > Koristi moj stil pisanja i

izaberite opciju.

Promena podešavanja pametnog otkrivanja jezika

Da biste koristili pametno otkrivanje jezika, u okviru

Jezik za pisanje mora biti izabrano više

jezika. Imajte u vidu i da su podržani samo jezici koji koriste latiničnu abecedu.

1

Kada je tastatura na ekranu prikazana, dodirnite .

2

Dodirnite stavku , a zatim stavku

Podešavanja tastature.

3

Da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju pametnog otkrivanja jezika, prevucite klizač

pored stavke

Pametno otkrivanje jezika na uključenu ili isključenu poziciju.

66

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Izbor varijante rasporeda tastera na tastaturi

Varijante rasporeda služe za tastaturu na ekranu i možda nisu dostupne za sve jezike za

pisanje. Za svaki jezik za pisanje možete da izaberete različite rasporeda tastera na tastaturi.

1

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku , a zatim stavku

Podešavanja tastature.

3

Dodirnite stavku

Jezik za pisanje, a zatim stavku pored jezika za pisanje.

4

Izaberite varijantu rasporeda tastera na tastaturi.

5

Dodirnite dugme

OK da biste potvrdili.

Izbor različite tastature

1

Dok unosite tekst pomoću tastature na ekranu, dodirnite stavku

u donjem

desnom uglu ekrana.

2

Izaberite opciju.

Da biste omogućili više opcija tastature, dodirnite stavku

Više tastatura, a zatim prevucite

odgovarajuće klizače nadesno.

67

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..