Sony Xperia E5 - Paket novosti

background image

Paket novosti

Korišćenje aplikacije „Paket novosti“

Koristite aplikaciju „Paket novosti“ preduzeća Sony da biste na jednom mestu dobili

omiljene vesti, video zapise i fidove sa društvenih mreža. Na početnom ekranu aplikacije

„Paket novosti“ možete da vidite jasan pregled aktivnosti svojih prijatelja u uslugama

Facebook i Twitter™, kao i fidove sa vestima na koje ste se pretplatili. Članci su označeni

bojama, veličina im je prilagođena radi lakšeg čitanja, a svaka priča je ilustrovana

fotografijama i slikama lica vaših prijatelja dodatim i opsečenim za tu priliku.

Aplikacija „Paket novosti“ nije dostupna na svim tržištima.

Otvaranje aplikacije „Paket novosti“

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavku .

119

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..