Sony Xperia E5 - Pozivi za pomoć u hitnim slučajevima

background image

Pozivi za pomoć u hitnim slučajevima

Vaš uređaj podržava međunarodne brojeve službi za pomoć u hitnim slučajevima, na

primer 112 ili 911. Ove brojeve možete koristiti da biste pozvali pomoć u hitnim

slučajevima u bilo kojoj zemlji, sa ili bez ubačene SIM kartice, ako ste u dometu mreže.

74

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Upućivanje poziva za pomoć u hitnim slučajevima

1

Otvorite numeričku tastaturu.

2

Unesite broj službe za pomoć u hitnim slučajevima, a zatim tapnite na stavku .

Broj službe za pomoć u hitnim slučajevima možete da pozivate čak i kada SIM kartica nije

ubačena ili kada su svi odlazni pozivi blokirani.

Pozivanje za pomoć u hitnim slučajevima dok je SIM kartica zaključana

1

Tapnite na stavku

Hitan poziv.

2

Unesite broj službe za pomoć u hitnim slučajevima i tapnite na stavku .

Pozivanje za pomoć u hitnim slučajevima dok je uređaj zaključan

1

Da biste aktivirali ekran, kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje .

2

Prevucite nalevo ili nagore i tapnite na ikonu za hitne slučajeve .

3

Unesite broj službe za pomoć u hitnim slučajevima i dodirnite stavku .

75

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..