Sony Xperia E5 - Višestruki pozivi

background image

Višestruki pozivi

Ako ste aktivirali čekanje poziva, može istovremeno upravljati višestrukim pozivima. Kada

aktivirate čekanje poziva, zvučni signal će vas obavestiti ako primite drugi poziv.

Aktiviranje ili deaktiviranje poziva na čekanju

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Poziv > Dodatne postavke.

3

Da biste aktivirali ili deaktivirali poziv na čekanju, dodirnite stavku

Poziv na

čekanju.

Odgovor na drugi poziv i stavljanje tekućeg poziva na čekanje

1

Kada u toku poziva čujete seriju bipova, prevucite nadesno.

2

Tapnite na stavku

Zadrži poziv.

Odbacivanje drugog poziva

Kada čujete ponavljane bipove u toku poziva, prevucite nalevo.

Upućivanje drugog poziva

1

Tokom poziva dodirnite tapnite na . Prikazuje se evidencija poziva.

2

Tapnite na da biste prikazali numeričku tastaturu.

3

Unesite broj primaoca i tapnite na . Prvi poziv se stavlja na čekanje.

Prebacivanje između više poziva

Da biste se prebacili na drugi poziv i stavili trenutni poziv na čekanje, tapnite na

stavku

Na čekanju.

73

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..