Sony Xperia E5 - Prvo pokretanje uređaja

background image

Prvo pokretanje uređaja

Preporučuje se da bateriju punite najmanje 30 minuta pre prvog pokretanja uređaja.

Uređaj možete koristiti i dok se puni. Pogledajte odeljak

Punjenje uređaja

na

stranici 33.
Kad prvi put pokrenete uređaj, otvara se uputstvo za podešavanje, koje će vam pomoći

da konfigurišete osnovna podešavanja, personalizujete uređaj i prijavite se na svoje

naloge, na primer na Google™ nalog.

Uključivanje uređaja

Uverite se da se baterija punila najmanje 30 minuta pre nego što uređaj uključite po prvi put.

8

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

1

Pritisnite i držite taster za napajanje dok telefon ne zavibrira.

2

Unesite PIN za SIM karticu kada se to od vas bude zahtevalo, a zatim tapnite na

stavku

.

3

Pričekajte da se uređaj pokrene.

PIN broj SIM kartice dobijate od mrežnog operatera, ali ga kasnije možete promeniti u meniju

„Podešavanja“. Da biste ispravili grešku koju ste napravili pri unosu PIN-a za SIM karticu,

tapnite na stavku

.

Isključivanje uređaja

1

Pritisnite i zadržite taster za uključivanje i isključivanje dok se ne otvori meni sa

opcijama.

2

U meniju sa opcijama dodirnite stavku

Isključi.

Isključivanje uređaja će možda potrajati.