Sony Xperia E5 - Sklop

background image

Sklop

Vaš uređaj podržava samo nano SIM kartice.

Ubacivanje nano SIM kartice

Nemojte da izvlačite ležište nalepnice zajedno sa držačem SIM kartice.

1

Otvorite poklopac slota za nano SIM/memorijsku karticu.

2

Noktom izvucite držač nano SIM kartice.

3

Stavite nano SIM karticu u ispravan položaj, kao što je prikazano na ilustraciji.

4

Uverite se da kartica stoji horizontalno u držaču.

5

Ubacite držač u slot, a zatim zatvorite poklopac.

Ako izvučete držač nano SIM kartice dok je uređaj uključen, uređaj se automatski ponovo

pokreće.

7

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Umetanje memorijske kartice

1

Otvorite poklopac za slot nano SIM kartice i memorijske kartice.

2

Postavite memorijsku karticu u slot za memorijsku karticu, a zatim gurajte

memorijsku karticu do kraja u slot dok ne začujete "klik".

3

Zatvorite poklopac.

Proverite da li je umetnuta memorijska kartica ispravno okrenuta.

Uklanjanje nano SIM kartice

Nemojte da izvlačite ležište nalepnice zajedno sa držačem SIM kartice.

1

Otvorite poklopac slota za nano SIM/memorijsku karticu.

2

Noktom izvucite držač nano SIM kartice.

3

Izvadite nano SIM karticu, a zatim ponovo umetnite držač.

4

Ubacite držač u slot, a zatim zatvorite poklopac.

Ako izvučete držač nano SIM kartice dok je uređaj uključen, uređaj se automatski ponovo

pokreće.

Uklanjanje memorijske kartice

1

Isključite uređaj ili izvadite memorijsku karticu u okviru

Podešavanja > Skladište i

memorija > > Napredno > Skladište > pored stavke SD kartica zatim otvorite

poklopac za slotove nano SIM kartice i memorijske kartice.

2

Pritisnite memorijsku karticu ka unutra, a zatim je brzo otpustite.

3

Potpuno izvadite memorijsku karticu u uklonite je.

4

Zatvorite poklopac.