Sony Xperia E5 - Podešavanja za razmenu poruka

background image

Podešavanja za razmenu poruka

Promena podešavanja obaveštenja za poruku

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja.

3

Da biste podesili zvuk obaveštenja, dodirnite

Zvuk obaveštenja, a zatim izaberite

opciju ili dodirnite i izaberite muzičku datoteku koja je sačuvana na uređaju.

4

Da biste potvrdili, dodirnite dugme

Gotovo.

5

Za druga podešavanja obaveštenja, prevucite odgovarajuće klizače nadesno ili

nalevo.

Uključivanje ili isključivanje funkcije izveštaja o dostavi za odlazne poruke

1

Sa prikaza Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na , a zatim tapnite na

Podešavanja.

3

Prevucite klizač pored stavke

Izveštaj o dostavi nadesno ili nalevo.

Nakon što je funkcija izveštaja o dostavi uključena, u porukama koje su uspešno dostavljene

se prikazuje

Poslato.