Sony Xperia E5 - Početni ekran

background image

Početni ekran

Početni ekran je polazna tačka za korišćenje uređaja. Sličan je radnoj površini na ekranu

računara. Početni ekran može imati najviše dvadeset okana, koja se pružaju izvan

standardne širine ekrana. Broj okana početnog ekrana predstavljen je nizom tačaka u

donjem delu početnog ekrana. Istaknuta tačka pokazuje okno na kom se trenutno

nalazite.

1

Uvod u Xperia™ vidžet – dodirnite da biste otvorili vidžet i izaberite zadatak kao što je kopiranje sadržaja

sa vašeg starog uređaja ili podešavanje Xperia™ usluga

2

Tačke – predstavljaju broj okana početnog ekrana

Prelazak na početni ekran

Pritisnite .

Pretraživanje početnog ekrana

Okna početnog ekrana

Na početni ekran možete da dodajete nova okna (najviše dvadeset) i da ih sa njega

brišete. Možete i da podesite okno koje želite da koristite kao glavno okno početnog

ekrana.

22

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Podešavanje okna za glavno okno početnog ekrana

1

Dodirnite i držite bilo koju oblast na vašem početnom ekranu dok uređaj ne počne

da vibrira.

2

Listajte nalevo ili nadesno da biste potražili okno koje želite da podesite za glavno

okno početnog ekrana, a zatim tapnite na stavku u gornjem levom uglu ekrana.

Dodavanje okna na početni ekran

1

Dodirnite i zadržite bilo koju oblast na početnom ekranu dok uređaj ne počne da

vibrira.

2

Da biste potražili okna, prevucite nadesno ili nalevo, a zatim dodirnite .

Brisanje okna sa početnog ekrana

1

Dodirnite i zadržite bilo koju oblast na početnom ekranu dok uređaj ne počne da

vibrira.

2

Lako udarite levo ili desno unutar okna koje želite da obrišete, a zatim tapnite na

u gornjem desnom uglu okna.

Postavke početnog ekrana

Deinstaliranje aplikacije sa početnog ekrana

1

Dodirnite i držite bilo koju oblast na vašem početnom ekranu dok uređaj ne počne

da vibrira.

2

Lakim udarcem prevucite nalevo ili nadesno da biste pregledali okna. Sve

aplikacije koje mogu da se deinstaliraju označene su oznakom .

3

Dodirnite aplikaciju koju želite da deinstalirate, a zatim dodirnite dugme

Izbriši.

Prilagođavanje veličine ikona na početnom ekranu

1

Dodirnite i zadržite bilo koju oblast na početnom ekranu dok uređaj ne zavibrira, a

zatim dodirnite stavku .

2

Dodirnite

Veličina ikona, a zatim izaberite opciju.