Sony Xperia E5 - Potong kompas jeung polder

background image

Potong kompas jeung polder

Pake potong kompas jeung polder pikeun ngatur aplikasi jeung nyieun Layar Utama

anjeun rapih.

1

Akses aplikasi nu make potong kompas

2

Akses polder nu aya aplikasi

Cara nambah potong kompas aplikasi ka layar Utama Anjeun

1

Toel teras hiji widang kosong di Layar Utama.

2

Di menu kustomisasi, ketok

Widget > Potong kompas.

3

Gulung ka daptar aplikasi tur pilih hiji aplikasi. Aplikasi nu dipilih ditambahkeun ka

Layar Utama.

Cara mindahkeun hiji item dina layar Utama

Toel jeung tahan item nepi ka alat ngageter, teras sered item eta ka lokasi nu

anyar.

Cara mupus hiji item tina layar Utama

Toél jeung tahan hiji item nepi ka alat ngageter, terus séréd item ka

Pupus dina

layar utama di bagéan luhur layar.

Cara nyieun polder dina layar Utama

Toel jeung tahan ikon aplikasi atawa potong kompas nepi ka alat ngageter, teras

sered tur teundeun ikon eta ka luhureun ikon aplikasi atawa potong kompas nu

sejen.

Cara nambah item ka polder dina layar Utama

Toel jeung tahan hiji item nepi ka alat ngageter, teras sered item eta ka polder.

Pikeun ngaganti nami polder dina layar Utama

1

Ketok polder pikeun mukakeunana.

2

Ketok bar judul polder pikeun mintonkeun widang

Ngaran polder.

3

Tulis nami polder nu anyar tur ketok

Rengse.