Sony Xperia E5 - Muka konci alat anjeun otomatis

background image

Muka konci alat anjeun otomatis

Fitur Smart Lock ngagampangkeun muka konci alat ku ngidinan anjeun nyetel jang muka

konci otomatis dina situasi nu tangtu. Anjeun tiasa terus muka alat anjeun, contona, mun

nyambung ka alat Bluetooth® atawa mun anjeun mamawa alat.
Jang nyiapkeuin alat pikeun muka konci otomatis, mimiti perlu milampah lengkah-

lengkah ieu dina urutan nu dipasihan:

Pastikeun anjeun boga sambungan Internet aktip, leuwih alus sambungan Wi-Fi pikeun

ngawates beaya patalimarga data.

Pastikeun yen kabeh aplikasi anjeun diapdet make aplikasi Play Store™ supados

mastikeun yen aplikasi laden Google Play™ tos diapdet. Boga aplikasi laden Google

Play™ nu apdet mastikeun yen anjeun tiasa make fitur Smart Lock panganyarna.

Aktipkeun Smart Lock

Setel mun anjeun hayang alat muka konci otomatis.

Fitur Smart Lock dikembangkeun ku Google™ jeung pungsionalitas nu sabenerna tiasa

robah ti waktu ka waktu kusabab apdet ti Google™.

Fitur Smart Lock bisa jadi henteu sadia di sadaya pasar, nagara atawa wewengkon.

Jang ngaktipkeun Smart Lock

1

Pastikeun yen anjeun tos nyetel pola, PIN atawa kecap akses pikeun konci layar

anjeun.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar konci & kaamanan > Agen nu dipercanten.

4

Séréd géséran di sisi

Smart Lock (Google) ka katuhu.

5

Ketok panah mulang di gigireun

Agen nu dipercanten.

6

Panggihan terus ketok

Smart Lock.

7

Asupkeun pola, PIN atawa kecap akses. Anjeun perlu nulis konci layar iraha wae

anjeun hayang ngarobah setelan Smart Lock anjeun.

8

Pilih jinis Smart Lock.

Setelan iraha pikeun terus otomatis buka konci alat

Anjeung tiasa nyetel Smart Lock pikeun terus muka konci alat make setelan ieu:

Alat nu dipercaya — Tetep muka konci alat anjeun upami alat Bluetooth® atawa NFC

cangcaya nyambung.

Tempat cangcaya — Tetep muka konci alat anjeun upami anjeun dina lokasi cangcaya.

Deteksi dina-awak — Tetep muka konci alat anjeun upami anjeun mamawa alat.

Raray cangcaya —Muka konci telepon ku cara nempo ka telepon.

Sora cangcaya—Ngeset paneguh sora pikeun neangan dina layar.
Anjeun perlu nyalira muka konci alat upami teu make alat dina 4 jam jeung saenggeus

anjeun balikan deui.

Nyambung ka alat Bluetooth® cangcaya

Anjeun tiasa ngarancang alat Bluetooth® nu nyambung jadi alat "cangcaya" jeung terus

muka konci alat Xperia™ upami nyambung ka alat eta. Jadi mun anjeun boga alat

Bluetooth® nu osok disambungkeun ku anjeun, contona, speaker mobil atawa sistem

13

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

hiburan imah, jam Bluetooth®, nu ngalacak kasehatan, anjeun tiasa nambahkeun jadi

alat cangcaya jeung ngaliwatan kaamanan nu ditambahkeun ti layar konci pikeun

ngahemat waktu. Fitur ieu cocog mun anjeun biasana dina tempat nu relatip aman upami

anjeun make alat ieu. Dina sababaraha kasus, anjeun manawi perlu ku cara manual

muka konci alat anjeun sateuacan alat cangcaya tiasa disambungkeun.

Teu disarankeun pikeun nambah alat nu terus nyambung ka alat anjeun jadi alat cangcanya,

contona, kibor Bluetooth® atawa panutup.

Saenggeus Bluetooth® cangcaya dipareuman atawa di luar wewengkon, layar anjeun ngonci

jeung anjeun perlu PIN, pola atawa kecap akses pikeun muka alat.

Cara nambah alat Bluetooth® cangcaya

1

Pastikeun alat anjeun dipasangkeun jeung nyambung ka alat Bluetooth® nu bade

ditambahkeun jadi alat cangcaya.

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Konci layar & kaamanan > Smart Lock.

3

Dina menu Smart lock, ketok

Alat nu dipercaya > Tambah alat

cangcayaBluetooth.

4

Ketok ngaran alat pikeun milih eta ti daptar alat nu nyambung. Saukur alat nu

dipasangkeun nembongan dina daptar.

5

Dumasar dina kaamanan sambungan anjeun, anjeun perlu ku cara manual muka

konci alat anjeun sateuacan alat cangcaya terus dibuka.

Pikeun mupus alat Bluetooth® cangcaya

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar konci & kaamanan > Smart Lock > Alat nu

dipercaya.

3

Ketok alat nu rek dipupus.

4

Ketok

Pupus alat cangcaya.

Mastikeun anjeun aman mun make alat cangcaya

Alat Bluetooth® nu beda ngarojong standar Bluetooth® jeung kamampuan kaamanan

nu beda. Aya kamungkinan yen jelema terus muka konci alat Xperia™ anjeun ku niron

sambungan Bluetooth® anjeun, sanajan mun alat cangcaya anjeun teu di deukeut

anjeun. Alat anjeun henteu terus bisa nangtukeun yen sambungan anjeuna aman ti

jelema sejen nu nyoba niron ieu.
Upami alat anjeun teu bisa nangtukeun yen anjeun make sambungan aman, anjeun

bakal meunangkeun bewara dina alat Xperia™ jeung manawi perlu ku cara manual muka

konci sateuacan alat cangcaya tetep muka konci alat.

Wewengkein konektipitas Bluetooth® bisa beda-bdea dumasar dina faktor sapertos model

alat anjeun, alat Bluetooth® nu nyambung, jeung lingkungan anjeun. Dumasar dina faktor ieu,

sambungan Bluetooth® tiasa ngapungsi ngalangkungan jarak dugi ka 100 meter.

Nyambung ka tempat Cangcaya

Upami fitur Tempat cangcaya disetel, kaamanan layar konci di alat Xperia™ bakal

dinonaktipkeun mun anjeun dina lokasi cangcaya nu dirancang. Sangkan fitur ieu

ngapungsi, anjeun kudu boga sambungan Internet leuwih alus liwat Wi-Fi, jeung idinan

alat anjeun pikeun make lokasi nu ayeuna.
Kangge nyetel tempat cangcaya, pastikeun heula yen modeu lokasi akurasi luhur atawa

modeu lokasi hemat batre diaktipkeun dina alat anjeun sateuacan nambahkeun lokasi

utama atawa kustom.

Dimensi nu persis ti lokasi cangcaya diperkirakeun jeung manawi manjangan ngaleuwihan

tembok pisik imah anjeun jeung wewengkon sejen nu tos ditambahkeun jadi lokasi cangcaya.

Fitur ieu tiasa terus ngonci alat anjeun dina radius dugi ka 80 meter. Oge perhatoskeun yen

sinyal lokasi tiasa direplikasi atawa dimanipulasi Jelema nu boga akses ka pakakas husus tiasa

muka konci alat anjeun.

14

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara nambah lokasi asal

1

Pastikeun modeu lokasi diaktipkeun jeung anjeun make setelan

Akurasi luhur

atawa

Hemat batre setelan mode Lokasi.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar konci & kaamanan > Smart Lock > Tempat

cangcaya > Utama.

4

Ketok

Aktipkeun lokasi ieu.

Pikeun ngedit lokasi asal anjeun

1

Pastikeun modeu lokasi diaktipkeun jeung anjeun make setelan

Akurasi luhur

atawa

Hemat batre.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar konci & kaamanan > Smart Lock > Tempat

cangcaya.

4

Pilih lokasi asal anjeun

5

Ketok

Edit.

6

Dina bar teang, tulis lokasi nu anjeun hayang pake jadi lokasi asal anjeun.

Mun warga sejen babagi alamat jalan anjeun, anjeun tiasa nambahkeun lokasi sabenerna asal

anjeun jeung kompleks bangunan jadi tempat husus.

Pikeun mupus lokasi asal anjeun

1

Pastikeun modeu lokasi diaktipkeun jeung anjeun make setelan

Akurasi luhur

atawa

Hemat batre.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar konci & kaamanan > Smart Lock > Tempat

cangcaya > Utama.

4

Ketok

Pareuman lokasi ieu.

Make lokasi husus

Anjeun tiasa nambah lokasi jadi cangcaya, tempat husus di mana alat anjeun tiasa tetep

muka.

Cara nambah tempat husus

1

Pastikeun modeu lokasi diaktipkeun jeung anjeun make setelan

Akurasi luhur

atawa

Hemat batre.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar konci & kaamanan > Smart Lock > Tempat

cangcaya.

4

Ketok

Tambah tempat cangcaya.

5

Jang make lokasi nu ayeuna jadi cangcaya, tempat husus, ketok

Pilih lokasi ieu.

6

Alternatipna, pikeun nulis lokasi sejen, ketok ikon kaca ngagedekeun jeung ketik

alamat ieu. Alat anjeun neangan lokasi nu ditulis. Jang make alamat nu

disarankeun, ketok alamat.

7

Jang nyetel lokasi, ketok panah handap di sisi alamat, seret seumat lokasi ka

lokasi nu ditangtukeun, teras ketok

Pilih lokasi ieu.

15

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara ngedit tempat husus

1

Pastikeun modeu lokasi diaktipkeun jeung anjeun make setelan

Akurasi luhur

atawa

Hemat batre.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar konci & kaamanan > Smart Lock > Tempat

cangcaya.

4

Pilih tempat nu bade diedit.

5

Ketok

Edit alamat.

6

Pikeun nulis lokasi sejen, ketok ikon kaca ngagedekeun jeung ketik alamat ieu.

Alat anjeun neangan lokasi nu ditulis. Jang make alamat nu disarankeun, ketok

alamat.

7

Jang nyetel lokasi, ketok panah handap di sisi alamat, teras seret seumat lokasi ka

lokasi nu ditangtukeun, teras ketok

Pilih lokasi ieu.

Pikeun mupus tempat husus

1

Pastikeun modeu lokasi diaktipkeun jeung anjeun make setelan

Akurasi luhur

atawa

Hemat batre.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar konci & kaamanan > Smart Lock > Tempat

cangcaya.

4

Pilih tempat nu rek dipupus.

5

Ketok

Pupus.

Terus muka konci alat anjeun mun anjeun mawa alat

Make fitur deteksi Dina awak, anjeun tiasa teteup muka konci alat upami anjeun mawa

alat anjeun, contona, mun anjeun mawa alat dina leungeun, saku atawa tas.

Akselerometer dina alat anjeun terus muka konci alat mun nyensor yen alat nuju dibawa.

Alat ngonci upami akselerometer ngadeteksi yen alat tos ditunda.

Fitur deteksi Dina awak teu bisa ngabedakeun awak saha nu disambungkeun. Mun anjeun

mere alat ka jelema sejen sabari muka konci make deteksi Dina awak, alat anjeun bisa tetep

muka pikeun nu make sejen. Perhatikeun yen deteksi Dina awak sabage fitur kaamanan nyaeta

kirang aman tibatan pola, PIN, atawa kecap akses.

Pikeun ngaktipkeun Deteksi dina badan

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar konci & kaamanan > Smart Lock > Deteksi

dina-awak.

3

Séréd géséran di sisi

Pareum ka katuhu, terus ketok Teruskeun.

Make deteksi Dina awak

Upami anjeun make fitur deteksi Dina awak, anjeun perlu merhatikeun kabiasaan ieu:

Mun alat anjeun ngadeteksi yen dina awak anjeun, alat bakal tetep dibuka dugi ka anjeun

ngonci alat.

Iraha wae anjeun nunda alat jeung ngadeteksi yen alat henteu dina awak anjeun, alat

anjeun bakal otomatis ngonci.

Saenggeus alat ditunda di handap, contona, mun anjeun nyimpen alat dina meja, alat

anjeun perlu dugi ka samenit pikeun ngonci.

Saenggeus anjeun asup ka mobil, beus, kareta atawa kendaraan darat sejen, alat anjeun

perlu diantawis 5 jeung 10 menit pikeun ngonci.

Perhatikeun yen mun anjeun dina pesawat atawa parahu (atawa kendaraan non-darat),

alat anjeun manawi moal ngonci otomatis, jadi pastikeun pikeun ngonci ku cara manual

mun diperlukeun.

Mun anjeun nyokot deui alat anjeun atawa kaluar ti kendaraan, cukup buka konci sakali

jeung alat anjeun bakal tetep muka salila anjeun mamawa alat ieu.

16

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara mareuman Deteksi dina awak

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar konci & kaamanan > Smart Lock > Deteksi

dina-awak.

3

Sered geseran di sisi

Hurung ka kenca.