Sony Xperia E5 - Nyandak poto sareng ngarekam video

background image

Nyandak poto sareng ngarekam video

1

Lénsa kaméra hareup

2

Pilih modeu motret

3

Pindah antara kamera hareup jeung kamera utama

4

Zoom gede atawa leutik

5

Tempo poto jeung video

6

Indikator status simpen lokasi

7

Moto atawa rekam video

8

Mulang hiji lengkah atawa kaluar ti kamera

9

Setelan modeu motret

10 Setelan lampu kilat

Pikeun nyandak poto ti layar konci

1

Pikeun ngaktipkeun layar, pencet sakeudeung kenop daya .

2

Jang ngaktipkeun kamera, toel jeung tahan ikon kamera , terus sered ka kenca.

3

Sanggeus kamera muka, ketok .

Cara moto ku cara ngetok kenop kamera di-layar

1

Aktipkeun kamera.

2

Arahkeun kamera ka arah subjek.

3

Ketok tombol kamera di layar . Poto dicandak langsung saatos Anjeun

ngaleupaskeun kenop kamera.

Cara moto selfie nganggo kamera hareup

1

Aktipkeun kamera.

2

Ketok

.

3

Pikeun nyandak poto, ketok kenop kamera di layar . Poto dicandak langsung

saatos Anjeun ngaleupaskeun kenop kamera.

Make lampu kilat kamera poto

1

Sawaktos kamera kabuka, ketok .

2

Pilih setelan lampu kilat nu Anjeun hoyong.

3

Candak poto.

Pikeun make pungsi zum

Basa kamera dibuka, pencet kenop polume ka luhur atawa ka luhur.

Basa kamera dibuka, ciwit asup atawa ciwit ka luar dina layar kamera.

95

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngarekam video

1

Aktipkeun kamera.

2

Arahkeun kamera ka arah subjek.

3

Pikeun ngamimitian rekaman, ketok .

4

Pikeun ngareureuhkeun basa keur ngarekam vodeo, ketok . Pikeun ngahanca

rekaman, ketok .

5

Pikeun ngeureunkeun rekaman, ketok .

Cara nyandak poto lamun nuju ngarékam pidéo

To take a photo when recording a video, ketok . Poto dicandak langsung saatos

Anjeun ngaleupaskeun kenop kamera.

Nempo poto sareng video anjeun

1

Aktipkeun kamera, teras ketok gambar leutik pikeun muka poto atawa videp.

2

Sintreuk kenca atawa katuhu pikeun nempokeun poto sareng klip video Anjeun.

Pikeun mupus poto atawa video nu direkam

1

Panggihan poto atawa video nu hayang dipupus ku anjeun.

2

Ketok layar nu bade dipintonkeun di tulbar.

3

Ketok .

4

Ketok

Pupus pikeun ngonpirmasi.