Sony Xperia E5 - Babagi eusi sareng alat DLNA Certified™‎

background image

Babagi eusi sareng alat DLNA Certified™

Anjeun tiasa nempo atawa muter eusi nu disimpen dina alat Anjeun di alat sejenna

sapertos TV atawa komputer. Alat ieu kudu aya dina jaringan nirkabel nu sarua jeung bisa

wae TV Sony atawa speaker, atawa barang nu boga DLNA Certified™ ti Digital Living

Network Alliance. Anjeun tiasa nempo atawa muterkeun eusi ti alat DLNA Certified™

sejen dina alat Anjeun.
Saatos Anjeun nyetel babagi media di antawis alat, Anjeun tiasa, contona,

ngadengekeun payil musik nu disimpen di komputer imah tina alat Anjeun, atawa nempo

poto nu dicandak ku kamera alat Anjeun di TV layar gede.

Puter payil ti alat DLNA Certified™ sejenna dina alat Anjeun

Basa Anjeun muterkeun payil ti alat DLNA Certified™ sejenna dina alat Anjeun, alat sejen

ieu berpungsi jadi pangladen. Dina basana mah, alat ieu babagi eusi liwat hiji jaringan.

Alat pangladen kudu diaktipkeun pungsi babagi eusina tur mere pangidinan wasa ka alat

Anjeun. Alat eta oge kudu disambungkeun ka jaringan Wi-Fi nu sami sareng alat Anjeun.

Cara muter trek musik nu dibagikeun dina alat Anjeun

1

Pastikeun alat nu ku anjeun hoyong silih bagikeun payilna disambungkeun ka

jaringan Wi-Fi nu sami sareng alat anjeun.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok .

3

Ketok , terus ketok

Jaringan asal.

4

Pilih hiji alat tina daptar alat nu disambungkeun.

5

Kotektak polder alat nu disambungkeun tur pilih trek nu Anjeun hoyong puterkeun.

Basa tos dipilih, trek mimiti muter sacara otomatis.

Cara muter vidéo nu dibagikeun dina alat anjeun

1

Pastikeun alat nu ku anjeun hoyong silih bagikeun payilna disambungkeun ka

jaringan Wi-Fi nu sami sareng alat anjeun.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok

Video.

3

Ketok , terus ketok

Jaringan asal.

4

Pilih hiji alat tina daptar alat nu disambungkeun.

5

Kotéktak polder alat nu disambungkeun tur pilih vidéo nu ku anjeun hoyong

diputerkeun.

Cara nempo poto nu dibagikeun dina alat Anjeun

1

Pastikeun alat nu ku anjeun hoyong silih bagikeun payilna disambungkeun ka

jaringan Wi-Fi nu sami sareng alat anjeun.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok

Albeum.

3

Ketok , terus ketok

Jaringan asal.

4

Pilih hiji alat tina daptar alat nu disambungkeun.

5

Kotektak polder alat nu disambungkeun tur pilih hiji poto pikeun nempokeunana.

Muterkeun payil ti alat Anjeun dina alat DLNA Certified™

Samemeh Anjeun tiasa nempo atawa muterkeun payil media ti alat Anjeun dina alat

DLNA Certified™ sejenna, Anjeun kudu nyetel babagi payil dina alat Anjeun. Alat nu bade

Anjeun bagikeun eusi disebutna alat klien. Contona, TV, komputer atawa tablet tiasa

berpungsi jadi alat klien. Alat Anjeun berpungsi jadi pangladen media waktos keur

nyadiakeun eusi kanggo alat klien. Waktos Anjeun nyetel babagi payil dina alat Anjeun,

Anjeun kudu mere pangidinan akses ka alat klien. Saatos Anjeun ngalakukeun ieu, alat

eta nembongan jadi alat nu didaptarkeun. Alat nu keur ngadagoan pangidinan akses

didaptarkeun jadi alat nu pending.

112

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara nyetel babagi payil jeung alat DLNA Certified™ nu sejen

1

Sambungkeun alat Anjeun ka jaringan Wi-Fi.

2

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok

Setelan >

Sambungan alat > Pangladen media.

3

Sered

Bagikeun media panggeser ka katuhu.

4

Pake komputer Anjeun atawa alat klien DLNA™ nu sejen eta ka jaringan Wi-Fi

network nu sami sareng alat Anjeun.

5

Hiji bewara nembongan dina bar status alat Anjeun. Buka bewara tur setel idin

akses kanggo unggal alat klien nu tarekah pikeun nyambung ka alat Anjeun.

Langkah-langkah pikeun ngakses media dina alat Anjeun make klien DLNA™ beda kanggo

unggal alat. Tingal ka Buku pituduh alat klien Anjeun kanggo inpo nu lain. Upami alat Anjeun

teu bisa diakses ka klien dina jaringan, pariksa upami jaringan Wi-Fi Anjeun berpungsi.

Anjeun oge tiasa ngakses menu

Pangladen media di aplikasi husus sapertos Musik, atawa

Video ku cara ngetok , jeung ngetok

Setelan > Pangladen media.

Pikeun ngeureunkeun babagi payil ka alat DLNA Certified™ nu sejen

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sambungan alat > Pangladen media.

3

Sered geseran di sisi

Bagikeun media ka kenca.

Pikeun nyetel idin akses kanggo alat nu pending

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sambungan alat > Pangladen media.

3

Pilih hiji alat tina daptar

Alat nu keur ditangguhkeun.

4

Pilih tingkatan idin akses.

Pikeun ngarobah nami alat nu didaptarkeun

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sambungan alat > Pangladen media.

3

Pilih alat tina daptar

Alat nu geus didaptarkeun, teras pilih Robah ngaran.

4

Tulis hiji ngaran anyar kanggo alat eta, teras ketok

OK.

Pikeun ngarobah tingkat akses ti alat nu kadaptar

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sambungan alat > Pangladen media.

3

Pilih hiji alat tina daptar

Alat nu geus didaptarkeun.

4

Ketok

Robah tingkat akses tur pilih hiji pilihan.

Pikeun meunangkeun pitulung tentang babagi eusi jeung alat DLNA Certified™ nu

sejen

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sambungan alat > Pangladen media.

3

Ketok teras ketok

Pitulung.