Sony Xperia E5 - Nransper kontak

background image

Nransper kontak

Aya sababaraha cara pikeun nransferkuen kontak ka alat anyar Anjeun. Anjeun bisa

nyingkronkeun kontak tina akun online atawa langsung ngimpor kontak tina alat sejen.

Nransperkeun kontak nganggo komputer

Xperia™ Transfer mangrupakeun aplikasi nu mantuan Anjeun ngumpulkeun kontak ti alat

lami Anjeun tur nransperkeunana ka alat anyar Anjeun. Xperia™ Transfer, nu tiasa Anjeun

akses tina program komputer Xperia™ Companion, ngarojong alat seluler nu

ngajalankeun iOS/iCloud sareng Android™. Upami Anjeun pindah tina alat iOS, fitur App

Matching bakal nyarankeun ekuivalen Android kanggo aplikasi iOS Anjeun.
Pikeun make Xperia™ Transfer, Anjeun butuh:

Komputer nu nyambung ka Internet.

Alat Android™ Anjeun nu anyar.

Kabel USB kanggo alat Android™ anyar Anjeun.

Alat Anjeun nu lami.

Kabel USB kanggo alat lami Anjeun.

Anjeun teu merlukeun alat Anjeun nu lami. Kanggo alat iOS, Anjeun tiasa nyambungkeun

langsung ka iCloud atawa make cadangan lokal. Kanggo alat Sony nu samemehna, Anjeun

tiasa make cadangan lokal.

Pikeun nransperkeun kontak ka alat anyar Anjeun

1

Teang tur undeur Xperia™ Companion jang Windows dina

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ atawa Xperia™

Companion jang Mac dina

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/ upami software teu

aca dipasang.

2

Make kabel USB, sambungkeun alat Anjeun ka komputer.

3

Saatos pamasangan berhasil, buka software Xperia™ Companion mun teu

otomatis dijalankeun, teras klik

Xperia™ Transfer

tur turutan parentah pikeun

nransperkeun kontak Anjeun.

Nransper kontak make akun online

Lamun Anjeun nyingkronkeun kontak tina alat lila atawa komputer Anjeun jeung akun
online, contona, Google Sync™, Facebook™ atawa Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

,

Anjeun bisa nransper kontak kana alat anyar Anjeun make akun eta.

Nyingkronkeun kontak ka alat baru anjeun make akun singkronisasi

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , teras ketok .

2

Ketok , teras ketok

Setelan> Akun & singkronisasi.

3

Pilih akun nu hayang disinkronkan ka kontak anjeun, teras ketok >

Singkronkeun

ayeuna.

Anjeun perlu asup ka akun singkronisasi nu kakait sateuacan nyingkronkeun kontak ka akun

eta.

Metodeu transper kontak nu sejen

Aya sababaraha cara pikeun nransfer kontak ti alat nu lila ka alat nu anyar Anjeun.
Contona, Anjeun tiasa niron kontak ka kartu memori, make teknologi Bluetooth

®

, atawa

nyimpen kontak ka kartu SIM. Kanggo inpo husus lainna tentang cara nransfer kontak ti

alat nu lila, baca Buku pituduh nu kakait.

75

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngimpor kontak ti kartu memori

1

Tina Layar Utama, ketok , teras ketok .

2

Pencet , teras ketok

Impor kontak > Kartu SD.

3

Pilih tempat nyimpen kontak anjeun.

4

Pilih payil nu Anjeun hayang impor teras ketok

OKE.

Ngimpor kontak make teknologi Bluetooth

®

1

Pastikeun pungsi Bluetooth

®

diaktipkeun jeung alat anjeun disetel ka bisa

katingali.

2

Waktu anjeun dibere beja ihwal payil nu bakal masuk ka alat anjeun, sered bar

status ka handap jeung ketok bewara pikeun nampa payill nu keur ditransper.

3

Ketok

Tampa pikeun ngamimitian transper payil.

4

Sered bar status ka handap. Upami transper geus rengse, ketok bewara.

5

Ketok payil nu ditarima tur pilih tempat nyimpen kontak anjeun.

Cara ngimpor kontak tina kartu SIM

Waktos nransfer kontak ka atawa ti kartu SIM, sababaraha kontak bisa digandakeun dina

tujuan. Pikeun inpormasi ngeunaan cara menerkeun ieu, tempo

Ngahindarkeun panulisan

ganda dina aplikasi Kontak

dina kaca 80.

1

Tina

Layar mimiti Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Ketok , terus ketok

Impor kontak > Kartu SIM.

3

Pilih tempat nyimpen kontak anjeun.

4

Cara ngimpor kontak individual, panggihan tur ketok kontak. Pikeun ngimpor

sadaya kontak, ketok

Impor kabeh.