Sony Xperia E5 - Nyadangkeun kontak

background image

Nyadangkeun kontak

Anjeun bisa make kartu memori, kartu SIM atawa alat panyimpenan USB jang

nyadangkeun kontak. Tingali

Nransper kontak

dina kaca 75 jang inpo nu leuwih lengkep

ihwal cara malikkeun kontak kana alat anjeun.

Ngekspor sadaya kontak ka kartu memori

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Pencet , teras ketok

Ekspor kontak > Kartu SD.

3

Ketok

OKE.

Pikeun ngekspor kontak ka kartu SIM

Sawaktos Anjeun ngekspor kontak ka hiji kartu SIM, teu sakabeh inpo bisa diekspor. Ieu

disababkeun ku pangwatesan memori dina kartu SIM.

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras ketok .

2

Pencet , teras ketok

Ekspor kontak > Kartu SIM.

3

Cirian kontak nu Anjeun hoyong ekspor, atawa ketok

Cirian kabeh upami Anjeun

hoyong ngekspor sadaya kontak.

4

Ketok

Ekspor.

5

Pilih

Tambihkeun kontak upami Anjeun hoyong nambah kontak ka kontak nu tos

aya dina kartu SIM Anjeun, atawa pilih

Gentos sadaya kontak upami Anjeun

hoyong ngaganti kontak nu tos aya dina kartu SIM Anjeun.

81

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.