Sony Xperia E5 - Daptar puter

background image

Daptar puter

Dina layar utama Musik, anjeun tiasa nyieun daptar puter nyalira tina musik nu disimpen

dina alat anjeun.

Cara nyieun daptar puter nyalira

1

Ti layar utama Musik, toél jeung tahan ngaran albeum atawa lagu nu ku anjeun

hoyong ditambahkeun kana daptar puter.

2

Di ménu nu muka, ketok

Tambah ka daptar puter > Jieun daptar puter anyar.

3

Tulis ngaran kanggo daptar puter tur ketok

OKE.

Anjeun ogé tiasa ngetok gambar albeum teras ngetok

Tambah ka daptar puter pikeun nyieun

daftar puter.

91

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun muter daptar puter nu Anjeun sorangan

1

Buka menu layar utama Musik, terus ketok

Daptar puter.

2

Dina

Daptar puter, pilih daptar puter nu ku Anjeun hoyong dibuka.

3

Lamun Anjeun hoyong muter kabeh lagu, ketok

Acak kabeh.

Nambahkeun lagu ka daptar puter

1

Ti layar utama Musik, kotektak lagu atawa albeum ku Anjeun bade ditambahkeun

kana daptar puter.

2

Toel atawa tahan judul lagu atawa albeum, teras ketok

Tambah ka daptar puter.

3

Ketok ngaran daptar puter tempat hayang nambahkeun albeum atawa lagu tea.

Albeum atawa lagu ayeuna ditambahkeun ka daptar puter.

Pikeun mupus lagu tina daptar puter

1

Dina playlist, toél jeung tahan judul lagu nu Anjeun nu ku Anjeun hoyong dipupus.

2

Ketok

Cabut ti daptar puter.

Anjeun bisa wae teu bisa mupus lagu nu disimpen dina kartu memori atawa dina alat

panyimpenan internal.

Pikeun mupus daptar puter

1

Buka menu layar utama Musik, terus ketok

Daptar puter.

2

Toel jeung tahan daptar puter nu hayang dipupus ku anjeun.

3

Ketok

Pupus.

4

Ketok

Pupus deui pikeun ngonpirmasi.

Anjeun teu bisa mupus daptar puter pinter.