Sony Xperia E5 - Ngawitan telepon Anjeun pertama kalina

background image

Ngawitan telepon Anjeun pertama kalina

Disarankeun Anjeun ngecas batre sahenteuna 30 menit sateuacan ngamimitian

ngahurungkeun alat Anjeun. Anjeun tiasa make alat Anjeun pas keur di eusi, tingali

Ngeusi batre alat Anjeun

di kaca 33.

Basa mimiti Anjeun ngahurungkeun alat Anjeun, pituduh setelan mantuan anjeun ngatur

setelan pungsi dasar, ngaluyukeun alat Anjeun jeung asup kana akun (contona, akun

Google™).

Pikeun ngahurungkeun alat

Pastikeun batre telepon parantos dicas sakedikna 30 menit sateuacan ngahurungkeun alat nu

ngawitan.

8

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

1

Pencet terus kenop daya nepi ka alat ngageter.

2

Tulis PIN kartu SIM Anjeun basa ditaros, teras ketok

.

3

Antosan sakedap kanggo alat dimimitian.

PIN kartu SIM Anjeun asalna disadiakeun ku operator jaringan Anjeun, tapi Anjeun bisa

ngarobahna engke tina menu Setelan. Pikeun ngabenerkeun hiji kasalahan nu dijieun basa

keur nuliskeun PIN kartu SIM, ketok

.

Pikeun mareuman alat

1

Pencet jeung tahan kenop daya nepi ka menu pilihan muka.

2

Dina menu pilihan, ketok

Mareuman tanaga.

Ieu bisa butuh sababaraha lami kanggo alat dipareuman.