Sony Xperia E5 - Nempokeun poto Anjeun dina peta

background image

Nempokeun poto Anjeun dina peta

Nambahkeun inpormasi lokasi oge disebut nyieun geotag. Anjeun tiasa nempo poto

anjeun dina peta tur mintonkeun ka rerencangan sareng kulawarga tempat anjeun basa

nyandak poto. Tempo

Nambahkeun posisi geograpis ka poto Anjeun

dina kaca 96

pikeun inpormasi salengkepna.

Upami anjeun geus ngaktipkeun deteksi lokasi jeung ngaktipkeun geotag dina kamera, anjeun

tiasa nandaan poto langsung jang tempoan peta engke deui.

1

Tempo poto nu geus di-geotag dina panempoan Globe

2

Pilari lokasi dina peta

3

Nempo pilihan menu

4

Ketok dua kali jang zum kalebet. Ciwit jang zum kaluar. Sered jang ningali bagian peta nu lian

5

Grup poto jeung/atawa video nu digeotag dina tempat nu sarua

6

Gambar leutik tina grup poto jeung/atawa video nu dipilih. Ketok hiji item pikeun nempokeunana dina

salayar

Upami sababaraha poto nu dicandak di lokasi nu sami, ngan salah sahiji ti poto eta nu

nembongan di peta. Jumlah poto total nu nembongan di juru katuhu luhur, contona, .

Pikeun nempo sadaya poto dina grup, ketok poto hareup teras ketok salah sahiji gambar

leutik nu aya di bagian handap layar eta.

Cara nambah atawa ngedit geotag poto

1

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar.

2

Ketok , terus ketok

Tambahkeun geotag atawa Edit geotag jang muka layar

peta.

3

Ketok dina peta jang nyetel lokasi poto.

4

Jang ngareset lokasi poto, ketok lokasi anyar dina peta.

5

Sawaktos Anjeun rengse, ketok

OKE.

Cara nempo poto nu digeotag dina peta

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan terus ketok

Albeum.

3

Ketok , terus ketok

Tempat.

4

Ketok poto nu ku ANjeun hoyong ditingali di peta.

Cara nempo poto nu di-geotag dina bola dunya

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan terus ketok

Albeum.

3

Ketok , terus ketok

Tempat > .

4

Ketok poto nu ku ANjeun hoyong ditingali di globe.

108

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngarobah geotag poto

1

Sawaktos nempo poto dina peta di Albeum, toel jeung tahan poto eta nepi ka

pigurana robah jadi warna bulao, teras ketok kolasi nu dipikayang dina peta.

2

Ketok

OKE.

Cara ngarobah tempoan peta

Sawaktos nempo peta dina Albeum, ketok , teras pindah antawis

Tempoan klasik jeung

Tempoan satelit.

109

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.