Sony Xperia E5 - Ngedit poto make aplikasi editor Poto

background image

Ngedit poto make aplikasi editor Poto

Anjeun tiasa ngedit jeung nerapkeun epek ka poto asli nu dicandak ku anjeun make

kamera. Contona, anjeun tiasa ngarobah epek cahya. Sanggeus nyimpen poto nu diedit,

versi asli poto nu teu dirobah tetap aya dina alat anjeun.

Ngedit poto

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok .

Motong poto

1

Sawaktos anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar, teras

ketok .

2

Upami ditaros, pilih

Editor poto.

3

Ketok >

Potong.

4

Ketok

Potong pikeun milih pilihan.

5

Pikeun nyaluyukeun pigura pamotongan, toel jeung tahan ujung pigura

pamotongan. Sawaktos lingkaran nu aya di gigir teu nembongan deui, sered ka

jero atawa ka luar pikeun ngatur ukuran pigura.

6

Pikeun ngatur ukuran sakabeh sisi pigura pamotongan dina waktu nu sami, toél

jeung tahan salah sahiji ti kaopat sudut. Basa lingkaran di gigir leungit, sered sudut

eta.

7

Pikeun mindahkeun pigura pamotongan ka widang nu lian dina poto, toel jeung

tahan bagean lebet pigura, teras sered ka posisi nu dipikahoyong.

8

Ketok .

9

Pikeun nyimpen hiji tironan poto nu tos Anjeun potong, ketok

Simpen.

Cara nerapkeun épék husus ka poto

1

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok .

2

Upami ditaroskeun, pilih

Editor poto.

3

Ketok , atawa , teras pilih hiji pilihan.

4

Édit poto sakahayang, teras ketok

Simpen.

Pikeun pigura ka poto

1

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok .

2

Upami ditaroskeun, pilih

Editor poto.

3

Ketok , teras pilih hiji pilihan.

4

Pikeun nyimpen tironan poto nu tos diédit, ketok

Simpen.

Ngaluyukeun setélan cahaya poto

1

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok .

2

Upami ditaroskeun, pilih

Editor poto.

3

Ketok , terus pilih hiji pilihan tur édit sakahayangna.

4

Pikeun nyimpen tironan poto nu tos diédit, ketok

Simpen.

105

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Nyetél tingkat saturasi kelir di poto

1

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok .

2

Upami ditaroskeun, pilih

Editor poto.

3

Ketok , teras pilih hiji pilihan.

4

Pikeun nyimpen tironan poto nu tos diédit, ketok

Simpen.