Sony Xperia E5 - Bantu kami ningkatkeun software

background image

Bantu kami ningkatkeun software

Anjeun tiasa ngaktipkeun pangiriman inpo pamakean ti alat Anjeun supados Sony Mobile

tiasa nampa laporan bug anonim sareng statistik nu tiasa mantuan ningkatkeun software

kami. Tina inpo nu dikumpulkeun eta, teu aya nu nyertakeun data pribadi.

Pikeun ngidinan ngirim inpo pamakean

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Ihwal tablet > Setelan inpo pamakean.

3

Cirian kotak centang

Kirin inpo pamakean upami teu acan dicentang.

4

Ketok

Satuju.