Sony Xperia E5 - Nga-reset aplikasi anjeun

background image

Nga-reset aplikasi anjeun

Anjeun tiasa nga-reset aplikasi atawa mupus data aplikasi mun aplikasi eureun

ngarespons atawa nyebabkeun misalah jeung alat anjeun.

56

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nga-reset preferensi aplikasi

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Teangan terus ketok

Setelan > Aplikasi.

3

Ketok , terus ketok

Reset preferensi aplikasi.

Nga-reset preferensi aplikasi teu mupus unggal data aplikasi ti alat anjeun.

Pikeun mupus data aplikasi

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi atawa ladenan, teras ketok

Panyimpenan > BERSIHKEUN DATA.

Basa Anjeun mupus data aplikasi, data kanggo aplikasi nu dipilih dipupus tina alat Anjeun

salamina. Pilihan pikeun mupus data aplikasi teu sadia kanggo sadaya aplikasi ataw ladenan.

Pikeun mupus kas aplikasi

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi atawa ladenan, teras ketok

Panyimpenan > BERSIHKAN CACHE.

Pilihan pikeun mupus kas aplikasi teu sadia kanggo sadaya aplikasi ataw ladenan.

Pikeun mupus setelan aplikasi standar

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi atawa ladenan, teras ketok

Buka ku standar > BERSIHKEUN

ATURAN TI PABRIK.

Pilihan pikeun mupus setelan standar aplikasi teu sadia kanggo sadaya aplikasi ataw ladenan.