Sony Xperia E5 - Gmail™‎

background image

Gmail™

Upami anjeun gaduh akun Google™, anjeun tiasa make aplikasi Gmail™ pikeun maca

jeung nulis talatah surelek.

1

Nempo daptar kabeh akun Gmail jeung polder

2

Neangan talatah surelek

3

Daftar talatah surelek

4

Tulis talatah surelek

Pikeun diajar ihwal Gmail™

Dina kaayaan aplikasi Gmail muka, sered tungtung layar beulah kenca ka katuhu,

terus teangan tur ketok

Pitulung.

88

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.