Sony Xperia E5 - การซิงโครไนซ์กับบัญชีออนไลน์

background image

การซิงโครไนซ์กับบัญชีออนไลน์

การซินโครไนซ์อุปกรณ์ของคุณกับรายชื่อผู้ติดต่อ อีเมล เหตุการณ์ในปฏิทิน และข้อมูลอื่นๆ จากบัญชีออนไลน์

ตัวอย่างเช่น บัญชีอีเมล เช่น Gmail™ และ Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ และ Twitter™ คุณสามา

รถซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยอัตโนมัติสําหรับทุกบัญชีโดยการเปิดใช้งานฟังก์ชันซิงค์อัตโนมัติ หรือคุณสามารถซินโครไนซ์

แต่ละบัญชีด้วยตนเอง

วิธีตั้งค่าบัญชีออนไลน์สําหรับการซิงโครไนซ์

1

แตะ จาก หน้าจอหลัก

2

แตะ

ตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์ > เพิ่มบัญชี จากนั้นเลือกบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม

3

ปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อสร้างหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี

วิธีซิงโครไนซ์กับบัญชีออนไลน์ด้วยตนเอง

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ แตะ >

ตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์

2

แตะชื่อบัญชีที่คุณต้องการซินโครไนซ์ด้วย รายการที่สามารถซิงโครไนซ์กับบัญชีได้จะปรากฏขึ้น

3

แตะสวิตช์เปิด-ปิดที่ติดกับรายการที่คุณต้องการซิงโครไนซ์

วิธีลบบัญชีออนไลน์

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ แตะ >

ตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์

2

แตะชื่อบัญชีที่คุณต้องการลบออก

3

แตะ จากนั้นแตะ

นําบัญชีออก

4

แตะ

นําบัญชีออก อีกครั้งเพื่อยืนยัน