Sony Xperia E5 - การป้อนข้อความโดยใช้การป้อนข้อมูลด้วยเสียง

background image

การป้อนข้อความโดยใช้การป้อนข้อมูลด้วยเสียง

เมื่อคุณต้องการป้อนข้อความ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันป้อนข้อมูลด้วยเสียงแทนการพิมพ์คําลงไปได้ เพียงพูดออกเสียง

คําที่คุณต้องการป้อนลงไป การป้อนข้อมูลด้วยเสียงเป็นเทคโนโลยีขั้นทดลองจาก Google™ และสามารถใช้งานร่วม

กับภาษาและภูมิภาคต่างๆ ได้ คุณต้องเปิดใช้งานการป้อนข้อความด้วยเสียงก่อนที่จะสามารถเริ่มใช้งานได้

การเปิดใช้งานการป้อนข้อมูลด้วยเสียง

1

เมื่อแป้นพิมพ์บนหน้าจอปรากฏ ให้แตะ

2

แตะ จากนั้นแตะ

ปรับแต่งแป้นพิมพ์

3

ลากตัวเลื่อนที่อยู่ข้างๆ

ปุ่มพิมพ์ข้อความเสียงของ Google™ ไปทางขวา

4

แตะ เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ ไอคอนไมโครไฟน ปรากฏบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

การป้อนข้อความด้วยเสียง

1

เปิดปุ่มกดบนหน้าจอ

2

แตะ เมื่อ ปรากฏ ให้พูดเพื่อใส่ข้อความ

3

เมื่อเสร็จแล้ว แตะ อีกครั้ง ปรากฏข้อความที่แนะนําขึ้น

4

แก้ไขข้อความด้วยตนเองหากจําเป็น

หากต้องการให้แป้นพิมพ์ปรากฏและป้อนข้อความด้วยตนเอง ให้แตะ