Sony Xperia E5 - การปลดล็อกอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

background image

การปลดล็อกอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

คุณลักษณะ Smart Lock จะทําให้ปลดล็อกอุปกรณ์ง่ายขึ้นโดยการตั้งค่าให้ปลดล็อกโดยอัตโนมัติในบางสถานการณ์

คุณสามารถคงอุปกรณ์ให้มีสถานะปลดล็อกไว้ตลอดเวลา เช่น เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth® หรือพกพาติดตัว
หากต้องการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์เพื่อปลดล็อกโดยอัตโนมัติ อันดับแรกคุณต้องทําตามขั้นตอนตามลําดับต่อไปนี้

ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ ขอแนะนําให้การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เพื่อจํากัดค่าอินเทอร์เน็ต

ตรวจสอบว่าแอปทั้งหมดอัปเดตโดยใช้แอปพลิเคชัน Play Store™ เพื่อแอปบริการของ Google Play ™ ได้รับการอัปเดต คุณจะสามารถใช้

คุณลักษณะ Smart Lock รุ่นล่าสุดได้เมื่อมีแอปบริการของ Google Play™ รุ่นล่าสุด

เปิดใช้งาน Smart Lock

กําหนดเวลาที่คุณต้องการให้อุปกรณ์ปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

คุณลักษณะ Smart Lock ได้รับการพัฒนาโดย Google™ และฟังก์ชันการทํางานที่แน่นอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลาเนื่องจากการปรับปรุงจาก Google™

คุณลักษณะ Smart Lock อาจเปิดให้บริการในบางตลาด ประเทศ หรือภูมิภาค

วิธีเปิดใช้งาน Smart Lock

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่ารูปแบบการปลดล็อกหรือ PIN หรือรหัสผ่านสําหรับล็อกหน้าจอของคุณ

2

แตะ จาก หน้าจอหลัก

3

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > ตัวแทนที่เชื่อถือได้

4

ลากตัวเลื่อนที่อยู่ด้านข้าง

Smart Lock (Google) ไปทางขวา

5

แตะลูกศรถอยหลังที่อยู่ถัดจาก

ตัวแทนที่เชื่อถือได้

6

ค้นหาและแตะ

Smart Lock

7

ยืนยันรูปแบบ หรือ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ คุณต้องใส่การล็อกหน้าจอนี้ทุกครั้งที่ต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า

Smart Lock ของคุณ

8

เลือกประเภท Smart Lock

การตั้งค่าเมื่อต้องการให้อุปกรณ์คงสถานะปลดล็อกไว้อัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่า Smart Lock ให้คงสถานะปลดล็อกอุปกรณ์ไว้โดยใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ — คงสถานะปลดล็อกอุปกรณ์ไว้เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth® หรืออุปกรณ์ NFC ที่เชื่อถือได้

สถานที่ที่เชื่อถือได้ — คงสถานะปลดล็อกอุปกรณ์ของคุณไว้เมื่อคุณอยู่ในสถานที่ที่เชื่อถือได้

การตรวจจับบนร่างกาย — คงสถานะปลดล็อกอุปกรณ์ของคุณไว้ขณะคุณพกพาอุปกรณ์ไว้กับตัวคุณ

ใบหน้าที่เชื่อถือได้ —ปลดล็อกโทรศัพท์เมื่อมองโทรศัพท์

เสียงที่เชื่อถือได้ —ตั้งค่าระบบจดจําเสียงเพื่อค้นหาในหน้าจอใดก็ตาม

คุณต้องปลดล็อกอุปกรณ์ด้วยตัวเองเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 4 ชั่วโมงและหลังจากรีสตาร์ทเครื่อง

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth® ที่เชื่อถือได้

คุณสามารถกําหนดอุปกรณ์ Bluetooth® ที่เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์ "ที่เชื่อถือได้" และให้อุปกรณ์ Xperia™ ของคุณปลด

ล็อกตลอดเวลาขณะที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ ดังนั้น ถ้าคุณมีอุปกรณ์ Bluetooth® ที่เชื่อมต่อเป็นประจํา เช่น

ลําโพงในรถหรือระบบความบันเทิงที่บ้าน นาฬิกา Bluetooth® หรือตัวตรวจจับการเคลื่อนไหวในการออกกําลังกาย

คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นของหน้าจอขณะ

14

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

ล็อกเพื่อประหยัดเวลา คุณสมบัตินี้เหมาะสมถ้าคุณมักอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยเมื่อใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ ใน

บางกรณี คุณอาจต้องปลดล็อกอุปกรณ์ด้วยตัวเองก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ไม่แนะนําให้เพิ่มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณอย่างต่อเนื่องเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ เช่น แป้นพิมพ์หรือเคส Bluetooth®

ทันทีที่อุปกรณ์ Bluetooth® ที่เชื่อถือได้ปิดเครื่องหรือห่างออกจากระยะสัญญาณ หน้าจอของคุณจะล็อกและคุณต้องใช้ PIN รูป

แบบหรือรหัสผ่านเพื่อปลดล็อก

วิธีเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth® ที่เชื่อถือได้

1

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth® ที่ต้องการเพิ่มเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock

3

จากเมนู Smart Lock ให้แตะ

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ > เพิ่มอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้Bluetooth

4

แตะชื่ออุปกรณ์เพื่อเลือกจากรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เฉพาะอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วเท่านั้นที่จะปรากฏใน

รายการนี้

5

คุณอาจต้องปลดล็อกอุปกรณ์ด้วยตัวเองก่อนที่อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้จะคงสถานะปลดล็อก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ

รักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อของคุณ

วิธีลบอุปกรณ์ Bluetooth® ที่เชื่อถือได้ออก

1

แตะ จาก หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock > อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

3

แตะอุปกรณ์ที่คุณต้องการลบออก

4

แตะ

ลบอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ตรวจสอบว่าคุณใช้งานอย่างปลอดภัยเมื่อใช้อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

อุปกรณ์ Bluetooth® ที่ต่างกันจะรองรับมาตรฐานและความสามารถในการรักษาความปลอดภัย Bluetooth® ที่ไม่

เหมือนกัน เป็นไปได้ว่าอาจมีบางคนทําให้อุปกรณ์ Xperia™ ของคุณอยู่ในสถานะปลดล็อกได้ตลอดเวลาโดยเลียน

แบบการเชื่อมต่อ Bluetooth® ของคุณแม้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ของคุณจะไม่ได้อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ตาม อุปกรณ์

ของคุณไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกครั้งว่าการเชื่อมต่อของคุณปลอดภัยจากใครบางคนที่พยายามเลียนแบบการเชื่อม

ต่อ
เมื่ออุปกรณ์ของคุณไม่สามารถระบุได้ว่าคุณกําลังใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยหรือไม่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบน

อุปกรณ์ Xperia™ และจําเป็นต้องปลดล็อกด้วยตัวเองก่อนที่อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้จะสามารถปลดล็อกได้

ระยะการเชื่อมต่อ Bluetooth® จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น รุ่นอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ Bluetooth® ที่เชื่อมต่อ

และสภาพแวดล้อมของคุณ เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ การเชื่อมต่อ Bluetooth® จึงทํางานได้ไกลถึง 100 เมตร

การเชื่อมต่อกับสถานที่ที่เชื่อถือได้

เมื่อตั้งค่าคุณลักษณะสถานที่ที่เชื่อถือได้แล้ว หน้าจอล็อกที่รักษาความปลอดภัยไว้อุปกรณ์ Xperia™ จะปิดใช้งาน

เมื่อคุณอยู่ในสถานที่ที่เชื่อถือได้ซึ่งตั้งไว้ คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (แนะนําให้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi) และอนุญาตให้

อุปกรณ์ใช้ตําแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน คุณลักษณะนี้จึงจะทํางาน
หากต้องการตั้งค่าสถานที่ที่เชื่อถือได้ อันดับแรกให้ตรวจสอบว่าโหมดระบุตําแหน่งที่ตั้งความแม่นยําสูงหรือโหมดระบุ

ตําแหน่งที่ตั้งแบบประหยัดแบตเตอรี่เปิดใช้งานในอุปกรณ์อยู่แล้ว ก่อนเพิ่มตําแหน่งที่ตั้งของบ้านหรือสถานที่ที่

กําหนดเอง

ขนาดที่แน่นอนของตําแหน่งที่เชื่อถือได้จะเป็นขนาดโดยประมาณและอาจครอบคลุมเกินผนังบ้านของคุณหรือพื้นที่อื่น ๆ ที่คุณได้

เพิ่มเป็นตําแหน่งที่เชื่อถือได้ คุณลักษณะนี้จะทําให้อุปกรณ์ของคุณคงสถานะปลดล็อกไว้ได้ภายในรัศมีไกลถึง 80 เมตร นอกจากนี้

โปรดทราบว่าสัญญาณของตําแหน่งสามารถจําลองหรือปรับเปลี่ยนได้ ผู้ที่เข้าถึงอุปกรณ์เฉพาะทางได้สามารถปลดล็อกอุปกรณ์

ของคุณได้

15

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีเพิ่มตําแหน่งบ้านของคุณ

1

ตรวจสอบว่าโหมดระบุตําแหน่งเปิดอยู่และคุณใช้การตั้งค่า

ความแม่นยําสูง หรือ ประหยัดแบตเตอรี่

2

แตะ จาก หน้าจอหลัก

3

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock > สถานที่ที่เชื่อถือได้ > หน้า

หลัก

4

แตะ

เปิดตําแหน่งที่ตั้งนี้

วิธีแก้ไขตําแหน่งบ้านของคุณ

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดตําแหน่งเปิดอยู่และคุณใช้การตั้งค่า

ความแม่นยําสูง หรือ ประหยัดแบตเตอรี่

อยู่

2

แตะ จาก หน้าจอหลัก

3

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock > สถานที่ที่เชื่อถือได้

4

เลือกตําแหน่งบ้านของคุณ

5

แตะ

แก้ไข

6

ในแถบการค้นหา ให้ใส่ตําแหน่งที่คุณต้องการใช้เป็นตําแหน่งตั้งบ้านของคุณ

ถ้าบ้านอื่นๆ ใช้ที่อยู่ถนนเดียวกับคุณ คุณสามารถเพิ่มตําแหน่งที่ตั้งจริงบ้านของคุณภายในกลุ่มอาคารเป็นสถานที่ที่กําหนดเอง

การลบตําแหน่งบ้านของคุณออก

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดตําแหน่งเปิดอยู่และคุณใช้การตั้งค่า

ความแม่นยําสูง หรือ ประหยัดแบตเตอรี่

อยู่

2

แตะ จาก หน้าจอหลัก

3

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock > สถานที่ที่เชื่อถือได้ > หน้า

หลัก

4

แตะ

ปิดตําแหน่งที่ตั้งนี้

การใช้ตําแหน่งที่กําหนดเอง

คุณสามารถเพิ่มตําแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ ให้เป็นสถานที่ที่กําหนดเอง และเชื่อถือได้ ซึ่งอุปกรณ์ของคุณจะคงสถานะปลด

ล็อกตลอดเวลา

วิธีเพิ่มสถานที่ที่กําหนดเอง

1

ตรวจสอบว่าโหมดตําแหน่งเปิดอยู่และคุณใช้การตั้งค่า

ความแม่นยําสูง หรือ ประหยัดแบตเตอรี่ อยู่

2

แตะ จาก หน้าจอหลัก

3

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock > สถานที่ที่เชื่อถือได้

4

แตะ

เพิ่มสถานที่ที่เชื่อถือได้

5

หากต้องการใช้ตําแหน่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่กําหนดเองและเชื่อถือได้ ให้แตะ

เลือกตําแหน่งที่ตั้งนี้

6

หรือหากต้องการใส่ตําแหน่งอื่น ให้แตะที่ไอคอนแว่นขยายและพิมพ์ที่อยู่ อุปกรณ์ของคุณจะค้นหา

ตําแหน่งที่ตั้งที่ใส่เข้าไป หากต้องการใช้ที่อยู่ที่แนะนํา ให้แตะที่อยู่

7

หากต้องการปรับตําแหน่งที่ตั้งให้ชัด ให้แตะลูกศรถอยหลังถัดจากที่อยู่ แล้วลากหมุดกําหนดตําแหน่งไปยัง

ตําแหน่งที่ต้องการ และแตะ

เลือกตําแหน่งที่ตั้งนี้

16

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีแก้ไขสถานที่ที่กําหนดเอง

1

ตรวจสอบว่าโหมดตําแหน่งเปิดอยู่และคุณใช้การตั้งค่า

ความแม่นยําสูง หรือ ประหยัดแบตเตอรี่ อยู่

2

แตะ จาก หน้าจอหลัก

3

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock > สถานที่ที่เชื่อถือได้

4

เลือกสถานที่ที่คุณต้องการแก้ไข

5

แตะ

แก้ไขที่อยู่

6

หากต้องการใส่ตําแหน่งอื่น ให้แตะที่ไอคอนแว่นขยายและพิมพ์ที่อยู่ อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาตําแหน่งที่ตั้งที่

ใส่เข้าไป หากต้องการใช้ที่อยู่ที่แนะนํา ให้แตะที่อยู่

7

หากต้องการปรับตําแหน่งที่ตั้งให้ชัด ให้แตะลูกศรถอยหลังถัดจากที่อยู่ แล้วลากหมุดกําหนดตําแหน่งไปยัง

ตําแหน่งที่ต้องการ และแตะ

เลือกตําแหน่งที่ตั้งนี้

วิธีลบสถานที่ที่กําหนดเอง

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดตําแหน่งเปิดอยู่และคุณใช้การตั้งค่า

ความแม่นยําสูง หรือ ประหยัดแบตเตอรี่

อยู่

2

แตะ จาก หน้าจอหลัก

3

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock > สถานที่ที่เชื่อถือได้

4

เลือกสถานที่ที่คุณต้องการลบออก

5

แตะ

ลบ

ปลดล็อกอุปกรณ์ของคุณตลอดเวลาขณะพกติดตัว

การใช้งานคุณลักษณะการตรวจจับการเคลื่อนไหวบนร่างกาย อุปกรณ์ของคุณจะอยู่ในสถานะปลดล็อกตลอดเวลาเมื่อ

อุปกรณ์อยู่กับตัวคุณ ตัวอย่างเช่น คุณถืออยู่ในมือ ใส่กระเป๋า เครื่องวัดความเร่งในอุปกรณ์ของคุณจะช่วยให้อุปกรณ์

อยู่ในสถานะปลดล็อกตลอดเวลาเมื่อสัมผัสได้ว่ากําลังพกติดตัวอยู่ อุปกรณ์จะล็อกเมื่อเครื่องวัดความเร่งตรวจพบว่า

อุปกรณ์ถูกวางลง

คุณลักษณะการตรวจจับการเคลื่อนไหวของเครื่องไม่สามารถแยกความแตกต่างของตัวบุคคลได้ หากคุณให้อุปกรณ์ของคุณกับคน

อื่นขณะที่ใช้งานการตรวจจับการเคลื่อนไหวของเครื่อง อุปกรณ์อาจปลดล็อกสําหรับผู้ใช้คนอื่นเช่นกัน โปรดจําไว้ว่าการตรวจจับ

การเคลื่อนไหวของเครื่องเป็นคุณลักษณะของการรักษาความปลอดภัยที่มีความปลอดภัยน้อยกว่าการใช้รูปแบบ, PIN หรือรหัสผ่าน

วิธีการเปิดใช้งานการตรวจหาบนร่างกาย

1

แตะ จาก หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock > การตรวจจับบนร่างกาย

3

ลากตัวเลื่อนที่อยู่ด้านข้าง

ปิด ไปทางขวาแล้วแตะ ทําต่อ

การใช้การตรวจจับการเคลื่อนไหวของเครื่อง

เมื่อคุณใช้คุณลักษณะการตรวจจับการเคลื่อนไหวของเครื่อง คุณจะต้องตระหนักถึงพฤติกรรมดังต่อไปนี้:

เมื่ออุปกรณ์ของคุณรู้สึกว่าอยู่บนร่างกายของคุณ อุปกรณ์จะอยู่สถานะปลดล็อกตลอดเวลาหลังจากที่คุณปลดล็อก

ทุกครั้งที่คุณวางอุปกรณ์ของคุณลงและอุปกรณ์รู้สึกว่าไม่ได้อยู่บนร่างกายของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะล็อกโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณวางอุปกรณ์ของคุณลง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณวางไว้บนโต๊ะ อุปกรณ์ของคุณอาจใช้เวลาถึงหนึ่งนาทีเพื่อล็อก

หลังจากที่คุณขึ้นรถยนต์ รถบัส รถไฟหรือยานพาหนะทางบกอื่น ๆ อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้เวลาระหว่าง 5 และ 10 นาทีเพื่อล็อก

โปรดทราบว่าเมื่อคุณอยู่บนเครื่องบินหรือเรือ (หรือยานพาหนะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บนบก) อุปกรณ์ของคุณอาจจะไม่ล็อกโดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจ

คุณควรล็อกด้วยตนเองหากมีความจําเป็น

เมื่อคุณหยิบอุปกรณ์ของคุณขึ้นอีกครั้งหรือออกจากยานพาหนะ เพียงปลดล็อกครั้งเดียว จากนั้นอุปกรณ์ของคุณจะอยู่สถานะปลดล็อกตลอด

เวลาที่อยู่กับตัวคุณ

วิธีปิดการตรวจหาบนร่างกาย

1

แตะ จาก หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock > การตรวจจับบนร่างกาย

3

ลากตัวเลื่อนข้าง

เปิด ไปทางซ้าย

17

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น