Sony Xperia E5 - การรีสตาร์ท การรีเซ็ต และการซ่อมแซม

background image

การรีสตาร์ท การรีเซ็ต และการซ่อมแซม

คุณสามารถบังคับอุปกรณ์ให้รีสตาร์ทหรือปิดเครื่องได้ ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่ตอบสนองหรือไม่รีสตาร์ทตามปกติ การตั้ง

ค่าหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ จะไม่ลบออกไป
คุณยังสามารถรีเซ็ตอุปกรณ์ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงานได้ บางครั้งการกระทําเช่นนี้ก็มีความจําเป็นหาก

อุปกรณ์ของคุณทํางานไม่ปกติ แต่โปรดทราบว่าหากต้องการเก็บข้อมูลที่สําคัญไว้ คุณต้องสํารองข้อมูลนี้ไปยังการ์ด

หน่วยความจําหรือที่เก็บข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยความจําภายในก่อน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน

การสํารองและการกู้คืน

เนื้อหาในหน้า39
หากอุปกรณ์ไม่สามารถเปิดขึ้นได้หรือคุณต้องการรีเซ็ตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ คุณสามารถใช้ Xperia™ Companion

เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้ Xperia™ Companion ใน

Xperia™ Companion ในหน้า 37

หากใช้อุปกรณ์ร่วมกับกับผู้ใช้หลายคน คุณอาจต้องเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของซึ่งก็คือผู้ใช้หลัก เพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์ให้เป็นการตั้งค่า

จากโรงงาน

วิธีรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์อาจไม่สามารถรีสตาร์ทได้ถ้าแบตเตอรี่อ่อน เชื่อมต่ออุปกรณ์กับที่ชาร์จและลองรีสตาร์ทอีกครั้ง

1

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

2

ในเมนูที่เปิดขึ้น ให้แตะ

เริ่มระบบใหม่ อุปกรณ์จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

วิธีบังคับให้อุปกรณ์รีสตาร์ทหรือปิดเครื่อง

1

กดปุ่มเพิ่มเสียง และปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 10 นาที

2

อุปกรณ์จะสั่นหนึ่งครั้ง ทําตามวิธีต่อไปนี้เพื่อบังคับอุปกรณ์ให้รีสตาร์ทหรือปิดเครื่องตามต้องการ

ถ้าต้องการรีสตาร์ทอุปกรณ์ ปล่อยปุ่มในจุดนี้ อุปกรณ์จะรีสตาร์ท

ถ้าต้องการบังคับปิดเครื่อง กดปุ่มต่อไป หลังจากผ่านไปไม่กี่วินาที อุปกรณ์จะสั่น 3 ครั้งและปิดเครื่อง

การรีเซ็ตกลับเป็นข้อมูลจากโรงงาน

ก่อนเริ่ม ตรวจสอบว่าได้สํารองข้อมูลสําคัญใดๆ ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจําภายในของอุปกรณ์ของคุณลงในการ์ดหน่วยความจํา

หรือหน่วยความจําภายนอกอื่นๆ แล้ว การรีเซ็ตข้อมูลเริ่มต้นจากโรงงานจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดออกจากพื้นที่เก็บข้อมูลภายใน

อุปกรณ์ของคุณ และคุณจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ที่การ์ด SD ที่เข้ารหัสได้อีก

เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณเกิดความเสียหายโดยไม่สามารถซ่อมแซมได้ ห้ามทําการรีสตาร์ทอุปกรณ์ระหว่างขั้นตอนการรีเซ็ต

เครื่อง

130

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > สํารองข้อมูลและรีเซ็ต > รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน

3

แตะ

รีเซ็ตโทรศัพท์

4

หากจําเป็น ให้วาดรูปแบบการปลดล็อคบนหน้าจอของคุณ หรือป้อนรหัสปลดล็อคหน้าจอหรือ PIN ของคุณ

เพื่อดําเนินต่อ

5

เพื่อยืนยัน ให้แตะ

ลบทุกอย่าง

อุปกรณ์ไม่กลับไปเป็นซอฟต์แวร์ Android™ เวอร์ชั่นก่อนหน้า เมื่อคุณทําการรีเซ็ตข้อมูลโรงงาน

หากคุณลืมรหัสปลดล็อคหน้าจอ หรือ PIN หรือรูปแบบ คุณสามารถใช้คุณลักษณะการซ่อมแซมอุปกรณ์ใน Xperia™ Companion

เพื่อลบการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องใส่รายละเอียกการเข้าสู่ระบบบัญชี Google ของคุณเพื่อดําเนินการนี้ เมื่อคุณเรียกใช้

คุณลักษณะการซ่อมแซม จะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์สําหรับอุปกรณ์ของคุณใหม่ และคุณอาจสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างใน

กระบวนการนี้

วิธีซ่อมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์โดยใช้ Xperia™ Companion

ก่อนซ่อมซอฟต์แวร์ คุณต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าบัญชี Google™ ก่อน คุณอาจต้องกรอกข้อมูลเพื่อเริ่มการทํางานของ

อุปกรณ์หลังจากซ่อมซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความปลอดภัย

ถ้าอุปกรณ์ค้าง รีสตาร์ทเองซํ้าๆ หรือไม่เริ่มทํางานเลยหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ Xperia™ แล้ว หรือหลังจากซ่อม

ซอฟต์แวร์หรือรีเซ็ตเป็นข้อมูลจากโรงงานแล้ว ให้ลองบังคับปิดเครื่อง แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง หากปัญหายังคงอยู่ ให้

บังคับปิดเครื่อง แล้วซ่อมซอฟต์แวร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1

คุณต้องติดตั้ง Xperia™ Companion ลงในพีซีหรือ Mac

®

2

เปิดซอฟต์แวร์ Xperia™ Companion ในคอมพิวเตอร์ แล้วคลิก

การซ่อมแซมซอฟต์แวร์ ในหน้าจอหลัก

3

ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้งและทําการซ่อมแซม