Sony Xperia E5 - การแบ่งปันเนื้อหากับอุปกรณ์ DLNA Certified™‎

background image

การแบ่งปันเนื้อหากับอุปกรณ์ DLNA Certified™

คุณสามารถดูหรือเล่นเนื้อหามีเดียที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้ เช่น TV หรือเครื่องคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์เหล่านี้จําเป็นต้องอยู่บนเครือข่ายไร้สายเดียวกัน อาจเป็น Sony TV หรือลําโพง หรืออุปกรณ์ DLNA

Certified™ โดย Digital Living Network Alliance คุณยังสามารถดูหรือเล่นเนื้อหาจากอุปกรณ์ DLNA Certified™

อื่นๆ จากอุปกรณ์ของคุณได้อีกด้วย
หลังจากที่คุณตั้งค่าการแบ่งปันเนื้อหาระหว่างอุปกรณ์แล้ว คุณจะสามารถทําสิ่งต่างๆ เช่น ฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโทรศัพท์ของคุณ หรือดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องในอุปกรณ์ของคุณด้วย TV จอใหญ่

การเล่นไฟล์จากอุปกรณ์ DLNA Certified™ ด้วยอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อคุณเล่นไฟล์จากอุปกรณ์ DLNA Certified™ อื่นๆ ด้วยอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์อื่นจะทําหน้าที่เป็นเหมือน

เซิร์ฟเวอร์ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ แบ่งปันเนื้อหาผ่านเครือข่ายนั่นเอง อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ต้องเปิดใช้งานฟังก์ชั่

นการแบ่งปันเนื้อหาและมอบสิทธิ์การเข้าถึงให้อุปกรณ์ของคุณ และยังต้องเชื่อมต่อในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับ

อุปกรณ์ของคุณด้วย

วิธีเล่นเพลงที่แชร์บนอุปกรณ์ของคุณ

1

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับอุปกรณ์ของคุณ

2

จาก หน้าจอหลัก ให้แตะ แล้วค้นหาและแตะ

3

แตะ จากนั้นแตะ

เครือข่ายในบ้าน

4

เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

5

เรียกดูโฟลเดอร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและเลือกเพลงที่คุณต้องการเล่น เมื่อเลือกแล้ว ระบบจะเริ่มเล่นเพลง

โดยอัตโนมัติ

วิธีเล่นวิดีโอที่แชร์บนอุปกรณ์ของคุณ

1

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับอุปกรณ์ของคุณ

2

จาก หน้าจอหลัก ให้แตะ แล้วค้นหาและแตะ

วิดีโอ

3

แตะ จากนั้นแตะ

เครือข่ายในบ้าน

4

เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

5

เรียกดูโฟลเดอร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้แล้ว และเลือกวิดีโอที่คุณต้องการเล่น

วิธีแชร์รูปภาพในอุปกรณ์ของคุณ

1

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับอุปกรณ์ของคุณ

2

จาก หน้าจอหลัก ให้แตะ แล้วค้นหาและแตะ

อัลบั้ม

3

แตะ จากนั้นแตะ

เครือข่ายในบ้าน

4

เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

5

เรียกดูโฟลเดอร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ แล้วเลือกรูปภาพเพื่อดู

การเล่นไฟล์จากอุปกรณ์ DLNA Certified™ ด้วยอุปกรณ์ของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถดูหรือเล่นไฟล์มีเดียจากอุปกรณ์ของคุณหรืออุปกรณ์ DLNA Certified™ อื่นๆ คุณจะต้องตั้งค่า

การแบ่งปันไฟล์ในอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ปลายทางที่คุณแบ่งปันเนื้อหาจะเรียกว่าอุปกรณ์ไคลเอนต์ ตัวอย่างเช่น

TV คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต จะสามารถทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์ไคลเอนต์ได้ อุปกรณ์ของคุณทําหน้าที่เหมือนเป็น

เซิร์ฟเวอร์มีเดียเมื่อทําให้อุปกรณ์ไคลเอนต์สามารถแสดงเนื้อหาได้ เมื่อคุณตั้งค่าการแบ่งปันไฟล์ในอุปกรณ์ของคุณ

คุณจะต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่อุปกรณ์ไคลเอนต์ด้วย หลังจากที่คุณดําเนินการดังกล่าว อุปกรณ์ที่คุณให้สิทธิ์จะ

ปรากฏขึ้นเป็นอุปกรณ์ที่ลงทะเบียน อุปกรณ์ที่รอรับสิทธิ์การเข้าถึงจะแสดงรายชื่อเป็นอุปกรณ์ที่กําลังพิจารณา

115

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีตั้งค่าการแชร์ไฟล์กับอุปกรณ์ DLNA Certified™ อื่นๆ

1

เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi

2

จาก หน้าจอหลัก ให้แตะที่ แล้วค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การเชื่อมต่ออุปกรณ์ > เซิร์ฟเวอร์สื่อ

3

ลากตัวเลื่อน

แชร์สื่อ ไปทางขวา

4

ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ หรืออุปกรณ์ไคลเอนต์ DLNA™ อื่นบนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันเพื่อเชื่อมต่อไปยัง

อุปกรณ์ของคุณ

5

การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นในแถบสถานะของอุปกรณ์ของคุณ เปิดการแจ้งเตือนและตั้งค่าการอนุญาตเข้าถึง

ให้อุปกรณ์ไคลเอ็นต์แต่ละเครื่องที่พยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ

ขั้นตอนในการเข้าถึงสื่อในอุปกรณ์โดยใช้ไคลเอนต์ DLNA™ ที่ต่างกันระหว่างอุปกรณ์ไคลเอนต์ โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ไคลเอ็นต์

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม หากไคลเอ็นต์บนเครือข่ายเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ ให้ตรวจสอบว่าเครือข่าย Wi-Fi ของคุณกําลังทํางาน

อยู่

คุณยังสามารถเข้าสู่เมนู เซิร์ฟเวอร์สื่อ ในแอปพลิเคชันบางอย่าง เช่น เพลงหรืออัลบั้ม โดยแตะ แล้วแตะ ตั้งค่า >

เซิร์ฟเวอร์สื่อ

วิธีหยุดการแบ่งปันไฟล์กับอุปกรณ์ DLNA Certified™ อื่นๆ

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การเชื่อมต่ออุปกรณ์ > เซิร์ฟเวอร์สื่อ

3

ลากตัวเลื่อนข้าง

แชร์สื่อ ไปทางซ้าย

วิธีตั้งค่าการเข้าสู่การอนุญาตสําหรับอุปกรณ์ที่รอการอนุญาต

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การเชื่อมต่ออุปกรณ์ > เซิร์ฟเวอร์สื่อ

3

เลือกอุปกรณ์จากรายการ

อุปกรณ์ที่รอการอนุญาต

4

เลือกระดับการอนุญาตการเข้าถึง

วิธีเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ที่ลงทะเบียน

1

แตะ จาก หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การเชื่อมต่ออุปกรณ์ > เซิร์ฟเวอร์สื่อ

3

เลือกอุปกรณ์จากรายการ

อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนแล้ว แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ

4

ใส่ชื่อใหม่ให้อุปกรณ์ แล้วแตะ

ตกลง

วิธีการเปลี่ยนระดับการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การเชื่อมต่ออุปกรณ์ > เซิร์ฟเวอร์สื่อ

3

เลือกอุปกรณ์จากรายการ

อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนแล้ว

4

แตะ

เปลี่ยนระดับการเข้าถึง และเลือกตัวเลือก

วิธีรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับเนื้อหาที่แบ่งปันกับอุปกรณ์ DLNA Certified™ อื่นๆ

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การเชื่อมต่ออุปกรณ์ > เซิร์ฟเวอร์สื่อ

3

แตะ และจากนั้น แตะ

วิธีใช้