Sony Xperia E5 - การสำรองข้อมูลรายชื่อ

background image

การสํารองข้อมูลรายชื่อ

คุณสามารถใช้การ์ดหน่วยความจําหรืออุปกรณ์ที่จัดเก็บข้อมูล USB เพื่อสํารองรายชื่อ ดูที่

การถ่ายโอนรายชื่อ ที่หน้า

76 สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกู้คืนรายชื่อไปยังอุปกรณ์ของคุณ

วิธีส่งออกรายชื่อทั้งหมดไปยังการ์ดหน่วยความจํา

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ แตะ จากนั้นแตะ

2

กด แล้วแตะ

ส่งออกรายชื่อ > SD การ์ด

3

แตะ

ตกลง

การส่งออกรายชื่อไปยัง SIM การ์ด

เมื่อคุณส่งออกรายชื่อไปยัง SIM การ์ด ข้อมูลอาจจะถูกส่งออกไม่ครบทั้งหมด เนื่องมาจากข้อจํากัดเกี่ยวกับหน่วยความจําใน SIM

การ์ด

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ แล้วแตะ

2

กด แล้วแตะ

ส่งออกรายชื่อ > SIM การ์ด

3

ทําเครื่องหมายที่รายชื่อที่คุณต้องการจะส่งออก หรือแตะ

มาร์กทั้งหมด หากคุณต้องการส่งออกรายชื่อ

ทั้งหมด

4

แตะ

ส่งออก

5

เลือก

เพิ่มรายชื่อ หากคุณต้องการเพิ่มรายชื่อไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้วใน SIM การ์ดของคุณ หรือ เลือก

แทนที่รายชื่อทั้งหมด หากคุณต้องการแทนที่รายชื่อที่มีอยู่แล้วใน SIM การ์ดของคุณ

82

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น