Sony Xperia E5 - รายการโปรดและกลุ่ม

background image

รายการโปรดและกลุ่ม

คุณสามารถมาร์กรายชื่อผู้ติดต่อเป็นรายการโปรด เพื่อให้เข้าถึงรายการโปรดได้อย่างรวดเร็วโปรแกรมรายชื่อผู้ติดต่อ

ของคุณ คุณยังสามารถกําหนดรายชื่อผู้ติดต่อไปยังกลุ่มต่างๆ เพื่อรับการเข้าถึงที่รวดเร็วขึ้นไปยังกลุ่มของรายชื่อผู้

ติดต่อภายในแอปพลิเคชันรายชื่อผู้ติดต่อ

ถ้าต้องการมาร์กหรือยกเลิกการมาร์กรายชื่อเป็นรายการโปรด

1

จาก หน้าจอหลัก ให้แตะที่ แล้วแตะ

2

แตะรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบออกจากรายการโปรดของคุณ

3

แตะ

การดูรายชื่อที่เป็นรายการโปรดของคุณ

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ แตะ แล้วแตะ

2

แตะ

รายการโปรด

วิธีการกําหนดรายชื่อไปยังกลุ่ม

1

ในแอปพลิเคชันรายชื่อ ให้แตะรายชื่อที่คุณต้องการกําหนดไปยังกลุ่ม

2

แตะ แล้วแตะแถบที่อยู่ใต้

กลุ่ม

3

เลือกช่องทําเครื่องหมายของกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มรายชื่อ

4

แตะ

บันทึก