Sony Xperia E5 - การตั้งค่าเสียง

background image

การตั้งค่าเสียง

วิธีการสลับระหว่างโหมดเสียงโมโนและโหมดเสียงสเตอริโอ

1

เมื่อเปิดวิทยุอยู่ ใหกด

2

แตะ

เปิดใช้เสียงสเตอริโอ

3

วิธีการฟังวิทยุในโหมดโมโนอีกครั้ง ให้กด แล้วแตะ

เลือกเป็นเสียงโมโน

วิธีการเลือกพื้นที่วิทยุ

1

เมื่อเปิดวิทยุอยู่ ใหกด

2

แตะ

ตั้งค่าเขตวิทยุ

3

เลือกตัวเลือก

96

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น