Sony Xperia E5 - สารบัญ

background image

สารบัญ

การเริ่มต้นใช้งาน..............................................................................................................7

เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้เล่มนี้............................................................................................................7
ภาพรวม................................................................................................................................ 7
การประกอบ...........................................................................................................................8
การปกป้องหน้าจอ................................................................................................................. 9
การเริ่มใช้งานอุปกรณ์เป็นครั้งแรก..........................................................................................9
ทําไมฉันจึงต้องใช้บัญชี Google™........................................................................................ 10

การรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์............................................................................ 12

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการป้องกัน................................................................................... 12
การล็อกหน้าจอ....................................................................................................................12
การปลดล็อกอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ.........................................................................................14
การป้องกัน SIM การ์ด......................................................................................................... 18
การค้นหาหมายเลขประจําตัวเครื่องของอุปกรณ์ของคุณ........................................................ 18
การค้นหาอุปกรณ์ที่สูญหาย .................................................................................................19

การเรียนรู้หลักการพื้นฐาน.............................................................................................21

การใช้หน้าจอสัมผัส..............................................................................................................21
การล็อกและการปลดล็อกหน้าจอ.......................................................................................... 22
หน้าจอหลัก..........................................................................................................................23
หน้าจอแอปพลิเคชัน.............................................................................................................24
การนําทางในแอปพลิเคชัน................................................................................................... 25
Widgets...............................................................................................................................26
ปุ่มลัดและโฟลเดอร์.............................................................................................................. 27
พื้นหลังและธีม..................................................................................................................... 27
การถ่ายรูปหน้าจอ................................................................................................................28
การแจ้งเตือน....................................................................................................................... 28
ไอคอนในแถบสถานะ........................................................................................................... 31
ภาพรวมของแอปพลิเคชัน....................................................................................................33

แบตเตอรี่และการบํารุงรักษา.........................................................................................34

การชาร์จอุปกรณ์..................................................................................................................34
แบตเตอรี่และการจัดการพลังงาน..........................................................................................35
การอัปเดตอุปกรณ์...............................................................................................................36
การบํารุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์........................................................................................... 37
หน่วยความจําและที่เก็บข้อมูล.............................................................................................. 38
การสํารองและการกู้คืนเนื้อหา...............................................................................................39

2

background image

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน......................................................................................... 43

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Google Play™..................................................................43
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่น.............................................................................43

อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย..............................................................................................44

การเรียกดูเว็บ......................................................................................................................44
การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและ MMS ..........................................................................................44
Wi-Fi................................................................................................................................... 45
การแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์มือถือของคุณ..................................................................46
การควบคุมการใช้ข้อมูล........................................................................................................48
การเลือกเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่......................................................................................49
Virtual Private Network (VPN)............................................................................................49

การซินโครไนซ์ข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ.......................................................................51

การซิงโครไนซ์กับบัญชีออนไลน์........................................................................................... 51
การซินโครไนซ์ด้วย Microsoft® Exchange ActiveSync®.................................................... 51

การตั้งค่าพื้นฐาน............................................................................................................ 53

การเข้าถึงการตั้งค่า..............................................................................................................53
ระดับเสียงและการตั้งค่า....................................................................................................... 53
การตั้งค่าโหมดห้ามรบกวน...................................................................................................54
การตั้งค่าหน้าจอ.................................................................................................................. 55
การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น......................................................................................................... 56
การรีเซ็ตแอปพลิเคชันของคุณ..............................................................................................58
Daydream...........................................................................................................................58
การตั้งค่าภาษา.................................................................................................................... 59
วันที่และเวลา....................................................................................................................... 59
การปรับคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด...............................................................................................60
บัญชีผู้ใช้หลายราย...............................................................................................................60

การพิมพ์ข้อความ...........................................................................................................63

แป้นพิมพ์บนหน้าจอ.............................................................................................................63
แป้นโทรศัพท์....................................................................................................................... 64
การป้อนข้อความโดยใช้การป้อนข้อมูลด้วยเสียง....................................................................65
การแก้ไขข้อความ................................................................................................................ 65
การปรับแป้นพิมพ์บนหน้าจอให้เป็นส่วนตัว...........................................................................66

การโทร...........................................................................................................................68

การโทรออก......................................................................................................................... 68
การรับสาย........................................................................................................................... 69
สายที่กําลังโทร.....................................................................................................................71
การใช้บันทึกการโทร............................................................................................................ 71

3

background image

การส่งต่อสาย.......................................................................................................................72
การจํากัดสาย.......................................................................................................................72
การโทรหลายสาย.................................................................................................................73
การประชุมสาย.....................................................................................................................73
วอยซ์เมล.............................................................................................................................74
การโทรฉุกเฉิน.....................................................................................................................74

รายชื่อ............................................................................................................................ 76

การถ่ายโอนรายชื่อ...............................................................................................................76
การค้นหาและการดูรายชื่อ....................................................................................................77
การเพิ่มและการแก้ไขรายชื่อ.................................................................................................78
การเพิ่มข้อมูลการติดต่อทางการแพทย์และการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน......................................79
รายการโปรดและกลุ่ม...........................................................................................................81
การส่งข้อมูลรายชื่อติดต่อ..................................................................................................... 81
การป้องกันการทําซํ้ารายการในแอพพลิเคชั่นรายชื่อติดต่อของคุณ........................................ 82
การสํารองข้อมูลรายชื่อ.........................................................................................................82

การรับส่งข้อความและการสนทนา.................................................................................83

การอ่านและการส่งข้อความ.................................................................................................. 83
การจัดระบบข้อความของคุณ................................................................................................84
การโทรจากข้อความ.............................................................................................................85
การตั้งค่าการรับส่งข้อความ.................................................................................................. 85
การส่งข้อความทันทีและวิดีโอแชต........................................................................................ 85

อีเมล...............................................................................................................................86

การตั้งค่าอีเมล..................................................................................................................... 86
การส่งและรับข้อความอีเมล.................................................................................................. 86
การจัดระบบข้อความอีเมลของคุณ........................................................................................87
การตั้งค่าบัญชีอีเมล..............................................................................................................88
Gmail™...............................................................................................................................89

เพลง............................................................................................................................... 90

การโอนเพลงไปยังอุปกรณ์ของคุณ........................................................................................90
การฟังเพลง......................................................................................................................... 90
เมนูหน้าจอหลักของเพลง..................................................................................................... 92
รายการที่จะเล่น....................................................................................................................92
การแบ่งปันเพลง.................................................................................................................. 93
การปรับปรุงเสียง................................................................................................................. 93

วิทยุ FM..........................................................................................................................95

การฟังวิทยุ.......................................................................................................................... 95
สถานีวิทยุโปรด....................................................................................................................96

4

background image

การตั้งค่าเสียง......................................................................................................................96

กล้อง.............................................................................................................................. 97

วิธีถ่ายภาพและการบันทึกวิดีโอ............................................................................................97
การเพิ่มตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ในภาพถ่ายของคุณ............................................................... 98
การตั้งค่าทั่วไปของกล้อง......................................................................................................98
การตั้งค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง................................................................................................. 100
การตั้งค่ากล้องวิดีโอ...........................................................................................................104

ภาพถ่ายและวิดีโอในอัลบั้ม......................................................................................... 106

การดูภาพถ่ายและวิดีโอ......................................................................................................106
การแชร์และการจัดการภาพถ่ายและวิดีโอ........................................................................... 107
การแก้ไขภาพถ่ายด้วยแอปพลิเคชันตัวแก้ไขภาพ...............................................................108
การแก้ไขวิดีโอด้วยแอปพลิเคชันการแก้ไขวิดีโอ.................................................................. 109
การซ่อนภาพถ่ายและวิดีโอ.................................................................................................109
เมนูหน้าจอหลักของอัลบั้ม..................................................................................................110
การดูภาพถ่ายบนแผนที่..................................................................................................... 111

วิดีโอ.............................................................................................................................113

แอปพลิเคชันวิดีโอ..............................................................................................................113
วิธีโอนเนื้อหาวิดีโอไปยังอุปกรณ์ของคุณ.............................................................................114
การจัดการเนื้อหาวิดีโอ.......................................................................................................114

การเชื่อมต่อ................................................................................................................. 115

การแบ่งปันเนื้อหากับอุปกรณ์ DLNA Certified™................................................................115
NFC.................................................................................................................................. 116
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® ............................................................................................118

แอปและคุณสมบัติอัจฉริยะที่ช่วยคุณประหยัดเวลา....................................................121

การใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นกระเป๋าสตางค์............................................................................121
News Suite....................................................................................................................... 121

การเดินทางและแผนที่................................................................................................. 122

การใช้บริการระบุตําแหน่งที่ตั้ง............................................................................................122
Google Maps™ และการนําทาง.........................................................................................122
การใช้การรับส่งข้อมูลเมื่อเดินทาง.......................................................................................122
โหมดเครื่องบิน...................................................................................................................123

ปฏิทินและนาฬิกาปลุก.................................................................................................124

ปฏิทิน................................................................................................................................124
การปลุกและนาฬิกา........................................................................................................... 124

ความสามารถในการเข้าถึง...........................................................................................127

ท่าทางการสัมผัสเพื่อขยาย ................................................................................................127

5

background image

ข้อความขนาดใหญ่.............................................................................................................127
การแก้ไขสี......................................................................................................................... 127
TalkBack...........................................................................................................................127

การสนับสนุนและกฎหมาย.......................................................................................... 129

แอปพลิเคชัน Support........................................................................................................129
เคล็ดลับ Xperia™..............................................................................................................129
ความช่วยเหลือในเมนูและแอพพลิเคชั่น.............................................................................. 129
การดําเนินการทดสอบวินิจฉัยบนอุปกรณ์........................................................................... 129
การรีสตาร์ท การรีเซ็ต และการซ่อมแซม.............................................................................130
ช่วยเราในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเรา.............................................................................131
แนวทางเกี่ยวกับประกัน การใช้งาน และ SAR.................................................................... 131
การรีไซเคิลอุปกรณ์............................................................................................................131
ข้อมูลกฎหมาย...................................................................................................................132

6