Sony Xperia E5 - การสำรองและการกู้คืนเนื้อหา

background image

การสํารองและการกู้คืนเนื้อหา

โดยปกติแล้ว คุณไม่ควรบันทึกภาพถ่าย วิดีโอ และเนื้อหาส่วนตัวไว้ในหน่วยความจําภายในอุปกรณ์เพียงอย่างเดียว

หากอุปกรณ์สูญหาย ถูกขโมย หรือชํารุด ข้อมูลที่เก็บอยู่ในหน่วยความจําภายในก็จะหายไปตลอดกาล ขอแนะนําให้

ใช้ซอฟต์แวร์ Xperia™ Companion เพื่อทําการสํารองข้อมูลซึ่งบันทึกข้อมูลของคุณไปยังอุปกรณ์ภายนอกอย่าง

39

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

ปลอดภัย แนะนําให้ใช้วิธีการนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ไปเป็น Android เวอร์ชันที่ใหม่

กว่า
ขอแนะนําให้ใช้แอปพลิเคชัน Xperia™ Backup & restore เพื่อสํารองข้อมูลก่อนรีเซ็ตกลับไปเป็นข้อมูลจากโรงงาน

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้สํารองข้อมูลปในบัญชีออนไลน์ การ์ด SD หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ภายนอกที่

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณผ่านอะแดปเตอร์โฮสต์ USB
คุณสามารถสํารองข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google ได้ด้วยแอปพลิเคชัน Google Backup & restore

สํารองข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

ใช้ซอฟต์แวร์ Xperia™ Companion เพื่อสํารองข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณลงคอมพิวเตอร์ PC หรือ Apple

®

Mac

®

คุณสามารถสํารองข้อมูลประเภทต่อไปนี้ได้

รายชื่อติดต่อและบันทึกการโทร

ข้อความตัวอักษร

ปฏิทิน

การตั้งค่า

ไฟล์สื่อ เช่น เพลงและวิดีโอ

ภาพถ่ายและรูปภาพ

วิธีสํารองข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์

1

ปลดล็อกหน้าจออุปกรณ์และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

2

เปิดซอฟต์แวร์ Xperia™ Companion ถ้าไม่ได้เปิดอยู่โดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นไม่กี่นาที คอมพิวเตอร์จะ

ตรวจจับอุปกรณ์ของคุณ เลือกโหมด

โอนไฟล์ (MTP) ในอุปกรณ์

3

คลิก

การสํารองข้อมูล ในหน้าจอหลักของ Xperia™ Companion

4

ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อสํารองข้อมูลจากอุปกรณ์

หากไม่ได้ติดตั้ง Xperia™ Companion ไว้ ระบบจะแจ้งให้คุณติดตั้งซอฟต์แวร์นี้เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์

วิธีสํารองข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

1

ปลดล็อกหน้าจออุปกรณ์และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

2

เปิดซอฟต์แวร์ Xperia™ Companion ถ้าไม่ได้เปิดอยู่โดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นไม่กี่นาที คอมพิวเตอร์จะ

ตรวจจับอุปกรณ์ของคุณ เลือกโหมด

โอนไฟล์ (MTP) ในอุปกรณ์

3

คลิก

เรียกคืน ในหน้าจอหลักของ Xperia™ Companion

4

เลือกไฟล์ข้อมูลสํารองจากบันทึกการสํารองข้อมูล จากนั้น แตะ

ถัดไป และทําตามคําแนะนําในหน้าจอเพื่อกู้

คืนข้อมูลไปยังอุปกรณ์

หากไม่ได้ติดตั้ง Xperia™ Companion ไว้ ระบบจะแจ้งให้คุณติดตั้งซอฟต์แวร์นี้เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์

การสํารองข้อมูลด้วยแอปพลิเคชัน Xperia™ Backup & restore ของ Xperia™

เมื่อใช้แอปพลิเคชัน Xperia™ Backup & restore คุณสามารถสร้างการสํารองข้อมูลแบบออนไลน์หรือการสํารอง

ข้อมูลภายในเครื่องได้ เช่น สํารองข้อมูลด้วยตนเองหรือเปิดฟังก์ชันการสํารองอัตโนมัติเพื่อบันทึกข้อมูลเป็นระยะ
ขอแนะนําให้ใช้แอปพลิเคชัน Xperia™ Backup & restore เพื่อสํารองข้อมูลก่อนรีเซ็ตกลับไปเป็นข้อมูลจากโรงงาน

คุณสามารถใช้ใช้แอปพลิเคชันนี้สํารองข้อมูลประเภทต่อไปนี้ในบัญชีออนไลน์, SD การ์ด หรืออุปกรณ์ที่จัดเก็บข้อมูล

USB ภายนอกที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณผ่านทางอะแดปเตอร์โฮสต์ USB ดังนี้

บุ๊กมาร์ก

รายชื่อและบันทึกการโทร

การสนทนา

ข้อมูลปฏิทิน

บัญชีอีเมล

เครือข่าย Wi-Fi

การตั้งค่าอุปกรณ์

40

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

แอปพลิเคชัน

เค้าโครงของ Xperia™ Home

วิธีการสํารองเนื้อหาไปยังบัญชีออนไลน์

1

แตะ จาก หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > สํารองข้อมูลและรีเซ็ต

3

เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันสํารองข้อมูลอัตโนมัติ ใหัแตะ

การสํารองข้อมูลอัตโนมัติ แล้วแตะสวิตช์เปิด-ปิด

4

เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันการสํารองข้อมูลด้วยตนเอง ให้แตะ

เพิ่มเติม > สํารองข้อมูลด้วยตนเอง

5

ใต้

จุดที่จัดเก็บไฟล์ ให้แตะ เลือกที่เก็บข้อมูล > บัญชีออนไลน์

6

ถ้าได้รับข้อความแจ้ง ให้อ่านข้อตกลงที่เกี่ยวข้องและยอมรับ แตะ

ฉันยอมรับ จากนั้นทําตามคําแนะนําบน

หน้าจอเพื่อเข้าสู่บัญชี Google™ ของคุณ

7

เลือกประเภทของข้อมูลเพื่อทําการสํารองข้อมูล จากนั้นแตะ

การสํารองข้อมูล

การตั้งฟังก์ชันการสํารองข้อมูลอัตโนมัติ

1

หากคุณกําลังสํารองเนื้อหาลงบนอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลแบบ USB โปรดแน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลนั้นเชื่อม

ต่ออยู่กับอุปกรณ์ของคุณด้วยโฮสต์อะแดปเตอร์ USB หากคุณกําลังสํารองเนื้อหาไปยังการ์ด SD ตรวจสอบ

ให้แน่ใจว่าได้เสียบการ์ด SD ลงในอุปกรณ์ของคุณอย่างเหมาะสม หากคุณสํารองข้อมูลไปยังบัญชีออนไลน์

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าสู่ระบบบัญชี Google™ ของคุณแล้ว

2

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ สัมผัส

3

ค้นหาและสัมผัส

ตั้งค่า > สํารองข้อมูลและรีเซ็ต

4

ใต้

การสํารองและเรียกคืนข้อมูลของ Xperia™ ให้สัมผัส การสํารองข้อมูลอัตโนมัติ

5

เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันสํารองข้อมูลอัตโนมัติ ใหัสัมผัสสวิตช์เปิด-ปิด

6

เลือกความถี่ในการสํารองข้อมูล ที่ที่ต้องการบันทึกไฟล์สํารองข้อมูล เวลาในการสํารองข้อมูล และชนิดของ

ข้อมูลที่ต้องการสํารองไว้

7

หากต้องการเก็บบันทึกการตั้งค่า ให้สัมผัส

การสํารองข้อมูลเนื้อหาด้วยตนเอง

1

หากคุณกําลังสํารองเนื้อหาลงบนอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลแบบ USB โปรดแน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลนั้นเชื่อม

ต่ออยู่กับอุปกรณ์ของคุณด้วยโฮสต์อะแดปเตอร์ USB หากคุณกําลังสํารองข้อมูลลงในการ์ด SD โปรดตรวจ

สอบว่าได้ใส่การ์ด SD ในอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้องแล้ว หากคุณสํารองข้อมูลไปยังบัญชีออนไลน์ โปรด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าสู่ระบบบัญชี Google™ ของคุณแล้ว

2

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ สัมผัส

3

ค้นหาและสัมผัส

ตั้งค่า > สํารองข้อมูลและรีเซ็ต

4

ใต้

การสํารองและเรียกคืนข้อมูลของ Xperia™ ให้สัมผัส เพิ่มเติม

5

สัมผัส

สํารองข้อมูลด้วยตนเอง แล้วเลือกปลายทางสํารองข้อมูลและประเภทข้อมูลที่คุณต้องการสํารอง

ข้อมูล

6

สัมผัส

การสํารองข้อมูล

7

หลังจากสํารองข้อมูลแล้ว สัมผัส

เสร็จสิ้น

การแก้ไขไฟล์ข้อมูลสํารอง

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ สัมผัส

2

ค้นหาและสัมผัส

ตั้งค่า > สํารองข้อมูลและรีเซ็ต

3

ใต้

การสํารองและเรียกคืนข้อมูลของ Xperia™ ให้สัมผัส เพิ่มเติม

4

แก้ไขไฟล์สํารอง จากนั้นเลือกแหล่งข้อมูลสํารองและชนิดข้อมูลที่คุณต้องการลบ

5

สัมผัส

ลบข้อมูล

6

สัมผัส

ตกลง เพื่อยืนยัน

7

หลังจากที่ข้อมูลถูกลบแล้ว สัมผัส

เสร็จสิ้น

41

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การกู้คืนเนื้อหาที่สํารองไว้

1

หากคุณทําการเรียกคืนเนื้อหาจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จัดเก็บ

ข้อมูลของคุณนั้นเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณโดยใช้อะแด็ปเตอร์โฮสต์ USB หากคุณกําลังกู้คืนข้อมูลจาก SD

การ์ด โปรดตรวจสอบว่าได้ใส่ SD การ์ดในอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้องแล้ว หากคุณกู้คืนเนื้อหาจากบัญชี

ออนไลน์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าสู่ระบบบัญชี Google™ ของคุณแล้ว

2

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ แตะ

3

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > สํารองข้อมูลและรีเซ็ต

4

ใน

การสํารองและเรียกคืนข้อมูลของ Xperia™ แตะ กู้คืนข้อมูล จากนั้น เลือกแหล่งข้อมูลที่จะกู้คืนและ

ประเภทข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืน

5

แตะ

กู้คืนข้อมูล

6

หลังจากเนื้อหาถูกกู้คืนแล้ว แตะ

เสร็จสิ้น

โปรดจําไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและการตั้งค่าใด ๆ หลังจากการสํารองข้อมูล รวมทั้งแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลด จะถูกลบใน

ระหว่างขั้นตอนการเรียกคืนข้อมูล

การสํารองข้อมูลด้วยแอปพลิเคชัน Google Backup & restore

ด้วยแอปพลิเคชัน Google Backup & restore คุณจะสามารถสํารองข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google ได้ คุณสามารถ

เปิดฟังก์ชันการเรียกคืนอัตโนมัติ เพื่อเรียกคืนข้อมูลและการตั้งค่าของแอปพลิเคชันเมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ได้
คุณสามารถสํารองข้อมูลประเภทต่อไปนี้ได้โดยใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว:

แอปพลิเคชัน

บุ๊กมาร์ก

เครือข่าย Wi-Fi

การตั้งค่าอื่นๆ

วิธีการสํารองข้อมูลไปยังบัญชีออนไลน์

1

จาก หน้าจอหลัก แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > สํารองข้อมูลและรีเซ็ต

3

ใน

การสํารองและเรียกคืนข้อมูลของ Google™ ให้แตะ สํารองข้อมูลของฉัน แล้วลากแถบเลื่อนไปทาง

ขวา

การเปิดใช้การเรียกคืนอัตโนมัติเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันอีกครั้ง

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ สัมผัส

2

ค้นหาและสัมผัส

ตั้งค่า > สํารองข้อมูลและรีเซ็ต

3

ภายใต้

การสํารองและเรียกคืนข้อมูลของ Google™ ให้ลากตัวเลื่อนข้าง การเรียกคืนอัตโนมัติ ไปทาง

ขวา

42

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น