Sony Xperia E5 - Pagkuha ng mga larawan at pagre-record ng mga video

background image

Pagkuha ng mga larawan at pagre-record ng mga video

1

Lens ng camera sa harap

2

Pumili ng mode ng pagkuha

3

Magpapalit-palit sa pagitan ng camera sa harap at pangunahing camera

4

Zoom in o out

5

Tingnan ang mga larawan at video

6

Indicator ng statos ng i-save ang lokasyon

7

Kumuha ng mga larawan o magrekord ng mga video

8

Bumalik nang isang hakbang o umalis sa camera

9

Mga settingn g mode ng pagkuha

10 Mga setting ng Flash

Upang kumuha ng larawan sa screen ng lock

1

Upang i-aktibo ang screen, pindutin sandali ang power key .

2

Upang i-aktibo ang camera, i-touch nang matagal ang icon ng camera ,

pagkatapos ay i-drag ito pakaliwa.

3

Pagkatapos bumukas ng camera, tapikin ang .

Upang kumuha ng litrato sa pamamagitan ng pagtapik sa on-screen na pindutan ng

camera

1

Iaktibo ang camera.

2

Itutok ang camera sa camera.

3

Tapikin ang on-screen na pindutan ng camera . Kukuha ng litrato agad kapag

binitawan mo ang button ng camera

Upang kumuha ng selfie gamit ang camera sa harap

1

Iaktibo ang camera.

2

Tapikin ang

.

3

Upang kumuha ng larawan, tapikin ang button ng camera sa screen . Kukuha

ng litrato agad kapag binitawan mo ang button ng camera

Upang gamitin ang flash ng still camera

1

Kapag nakabukas ang camera, tapikin ang .

2

Piliin ang iyong nais na setting ng flash.

3

Kumuha ng litrato.

Upang gamitin ang zoom function

Kapag nakabukas ang camera, pindutin ang volume key up o down.

Kapag nakabukas ang camera, mag-pinch in o mag-pinch out sa screen ng camera.

101

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang mag-record ng video

1

I-aktibo ang camera.

2

Itutok ang camera patungo sa paksa.

3

Upang magsimulang magrekord, tapikin ang .

4

Upang mag-pause kapag nagrerekord ng video, tapikin ang . Upang

ipagpatuloy ang rekording, i-tap .

5

Upang ihinto pagrekord, i-tap .

Upang kumuha ng litrato kapag nagrerekord ng video

Upang kumuha ng litrato kapag nagrerekord ng video, tapikin ang . Kukuha ng

litrato agad kapag binitawan mo ang button ng camera

Upang tingnan ang iyong mga larawan at video

1

I-aktibo ang camera, pagkatapos ay mag-tap ng thumbnail upang magbukas ng

larawan o video.

2

Mag-flick pakaliwa o pakanan upang tingnan ang iyong mga larawan at video.

Upang magtanggal ng litrato o narekord na video

1

Hanapin ang litrato o video na gusto mong tanggalin.

2

Tapikin ang screen upang ipakita ang mga toolbar.

3

Tapikin ang .

4

Tapikin ang

Tanggalin upang kumpirmahin.