Sony Xperia E5 - Mga setting ng email account

background image

Mga setting ng email account

Upang alisin ang isang email account mula iyong device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Email.

3

Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga Setting.

4

Piliin ang account na nais mong alisin.

5

Tapikin ang

Tanggalin ang account > OK.

Para baguhin ang dalas ng pagtingin sa inbox

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Email.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga Setting.

4

Piliin ang account kung saan mo gustong baguhin ang dalas ng pagtingin sa

inbox.

5

Tapikin ang

Suriin ang dalas > Dalas ng pagtingin at pumili ng opsyon.

92

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang magtakda ng Wala sa Tanggapan na auto-reply sa isang Exchange

ActiveSync account

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

Email.

2

Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga Setting.

3

Piliin ang EAS (Exchange ActiveSync) account kung saan mo gustong magtakda

ng Wala sa Tanggapan na auto-reply.

4

Tapikin ang

Wala sa tanggapan.

5

I-drag pakanan ang slider sa tabi ng

Wala sa tanggapan upang i-on ang function.

6

Kung kailangan, markahan ang

Itakda ang hanay ng oras na checkbox at itakda

ang tagal ng panahon para sa auto reply.

7

Ipasok ang iyong mensaheng Wala sa Tanggapan sa field ng teksto ng nilalaman.

8

Tapikin ang

OK upang kumpirmahin.